Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя
  •    ▹ Привітання президії Центрального Правління УТОГ з Новим 2018 роком  

Привітання президії Центрального Правління УТОГ з Новим 2018 роком


Дорогі члени Українського товариства глухих!

Добігає кінця черговий, 2017 рік — рік, який став для нашого Товариства не лише періодом здійснення планів і реалізації но­вих здобутків, а й часом випробування на міцність і згуртованість.

Виконання статутних завдань з надання всебічної допомоги членам УТОГ, а також активна участь у підготовці й проведен­ні багатьох всеукраїнських та міжнарод­них заходів стали протягом 2017 року ос­новними у роботі структурних підрозділів нашого Товариства. Ми можемо з горді ­стю підтвердити, що протягом року успіш­но виконувалися всі поставлені завдання, а в історію нашої організації увійшли нові досягнення та здобутки.

Перш за все, це стосується промисло­вої сфери Товариства, яка за підсумками за 11 місяців 2017 року має непогані по­казники: обсяги виробництва продукції у діючих цінах складають 98,6 %, а показник відрахувань до бюджету УТОГ сягнув у ці­лому по підприємствах УТОГ 90,0 % (тоді як у минулому році він складав за цей же період 83,4 %).

Слід зазначити, що значних трудно­щів додало завдання з необхідності під­вищення з 1 січня 2017 року мінімального рівня заробітної плати, пошуку коштів на сплату зростаючих комунальних плате­жів та вирішення інших важливих проблем. У зв’язку з цим протягом усього року і в промисловій, і в непромисловій сфері УТОГ було продовжено роботу з оптимізації витрат, приведення штатних розписів структурних під­розділів УТОГ у відповідність із сучасними вимогами, пере­гляду умов здачі об’єктів УТОГ в оренду тощо. Зокрема, у ви­конавчому апараті ЦП УТОГ, у ряді організацій та під­приємств Товариства вжито заходів стосовно зменшення їхньої чисель­ності та структурної ре­організації.

Завдяки вжитим за­ходам та тісній співпра­ці з державними органами у 2017 році вдалося поліпши­ти фінансуван­ня непромисло­вої сфери УТОГ і значно підняти рі­вень зарплати пра­цівників організацій і культурних закладів Товариства.

Проте, на жаль, ще не на всіх підприєм­ствах УТОГ умови господарювання дозво­лили вийти на необхідний рівень оплати праці. Це створювало додаткові трудно­щі в налагодженні морально-психологіч­ного клімату в колективах і потребувало посилення інформаційно-роз’яснюваль­ної роботи. Недоліки у її проведенні, з-по­між інших причин, призвели до виникнен­ня конфліктної ситуації на Херсонському УВП УТОГ, якою скористалися сторонні си­ли, які «підлили масла у вогонь» і спробу­вали очорнити та поставити під сумнів ді­яльність не лише структурних підрозділів УТОГ у Херсоні, а й Товариства у цілому.

Користуючись нагодою, хочемо висло­вити слова великої подяки всім, хто у ці не­легкі для УТОГ дні став на захист його ін­тересів, проявив міцність духу і згуртова­ність його лав.

Попри всі ці труднощі, протягом року Товариство продовжувало активну робо­ту із захисту прав нечуючих, активно співпрацюючи з органами влади у питаннях вирішення проблем осіб з інвалідністю зі слуху. Так, у 2017 році було подано на уз­годження до керівних інстанцій проект За­кону про жестову мову, неодноразово по­рушувалося питання про збереження сис­теми інтернатних навчальних закладів для дітей з порушеннями слуху, вирішувався ряд проблем із поліпшення інформацій­ного забезпечення нечуючих членів УТОГ тощо.

Рік добігає кінця і, попри всі складнощі, залишає у пам’яті багато приємних мит­тєвостей. Серед них — перемоги наших дефлімпійців на всесвітніх змаганнях у ту­рецькому Самсуні, коли наші спортсмени вибороли друге загальнокомандне місце у світі.

Приємно згадати й такі всеукраїнські за­ходи, як «Міс та Містер УТОГ», «Ерудит», «Ігри патріотів УТОГ», Всеукраїнський фес­тиваль художньої самодіяльності серед ве­теранів, інтелектуальне змагання для мо­лоді «Воруши звивинами», дитячо-моло­діжний табір «Ми — майбутнє УТОГ», Все­українська виставка образотворчого та де­коративно-прикладного мистецтва та ба­гато інших цікавих заходів.

Впевнені, що у наступному році ця ро­бота буде продовжена і завдяки спіль­ним зусиллям усіх членів УТОГ різного віку ми знайдемо вихід зі складних си­туацій і примножимо наші здобутки.

Хочемо наголосити, що при­йдешній рік — особливий для Українського товариства глу­хих, коли ми всі разом буде­мо відзначати його славне 85-річчя. Ця дата, поза вся­ким сумнівом, стане ще од­нією яскравою віхою у славній історії нашої організації, під­твердить її вагомі здобутки, підніме й зміцнить її автори­тет.

Хочемо подякувати всім працівникам УТОГ за на­полегливу працю у 2017 році й поба­жати на майбутнє позитивного мис­лення, відмінного на­строю, невичерпного оптимізму та удачі!

Нехай прийдешній рік стане початком всього найкращого в наших з вами спра­вах і взаємовідносинах! Нехай з’являть­ся нові можливості для плідного розвит­ку, а нові успіхи знову підтвердять висо­кий трудовий і творчий потенціал членів УТОГ.

З Новим роком, дорогі друзі, з новими здобутками!
газета Наше Життя

Привітання президії Центрального Правління УТОГ з Новим 2018 роком

2017-12-29
Відео / Анонси і Оголошення https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-12/1514533386_elka-21-1.jpg

Дорогі члени Українського товариства глухих! Добігає кінця черговий, 2017 рік — рік, який став для нашого Товариства не лише періодом здійснення планів і реалізації но­вих здобутків, а й часом випробування на міцність і згуртованість.

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ