Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Відкриваємо завісу над закуліссям «НЖ»

  18/11/2017     883      Admin    
М. Андрієнко

Пам’ятаю, як підлітком вперше прийшла до редакції газети «Наше життя»: разом з мамою ми принесли до друку статтю з фотографіями. Ще тоді мене зацікавив процес створення газети. І дарма, що я його спостерігала лише декілька хвилин — ці враження надовго закарбувалися у пам’яті.

Згодом, вступивши до Київського коледжу легкої промисловості, у 15 років я знову прийшла до редакції, вже зі своєю власною статтею… І відтоді залишилась тут працювати. І не шкодую!

Знаю на власному досвіді, що створення щотижневої газети, яка розповідає про життя глухих у нашій країні і не лише в Укра­їні, — це нелегкий, але доволі цікавий процес, що містить в собі стільки роботи! Тому спеціально для вас, наші вірні читачі, з нагоди ювілею газети, хочу відкрити завісу нашого «закулісся» та розповісти, як щотижня народжується новий номер.


НАРОДЖЕННЯ «НЖ»: ЯК ЦЕ БУЛО

22 березня 1967 року президія Центрального правління УТОГ під головуван­ням К.В. Філонка розглянула питання «Про створення багатотиражної газети «Наше життя», органу Центрального правління Українського товариства глухих» і прийня­ла відповідне рішення. Ця постанова збе­реглася в архіві ЦП УТОГ.

Протоколи вели тоді російською мовою і в одному з них (за номером 6) зазначено, що докладала з цього питання «тов. Берд­никова».

Отже, «в целях улучшения постановки политико-воспитательной, культурно-мас­совой работы на предприятиях и в учреж­дениях Общества, мобилизации коллек­тивов на выполнение государственного плана, популяризации передового опыта и улучшения руководства первичными орга­низациями в соответствии с решением Се­кретариата ЦП КП Украины № СТ-12/14 от 2 марта 1967 года постановили:

  1. Создать многотиражную газету «На­ше життя», орган Центрального правления УТОГ.
  2. Газету выпускать один раз в неделю, формат 1/2 листа «Правды», тираж 3 тыся­чи экземпляров.
  3. Утвердить при Центральном правле­нии редакцию газеты «Наше життя» в ко­личестве 4 человек».

Перший номер газети вийшов 5 лип­ня 1967 року, головним редактором тоді був Віктор Пітенко.

Минав час, змінювався дизайн газети, приходили нові редактори й нові працівни­ки… У 1997 році колектив редакції очолила Наталія Каменська, перший редактор, яка має порушення слуху (всі попередні очіль­ники редакції були чуючими). До речі, цьо­го року виповнюється 20 років з того часу, як вона очолила цю відповідальну ділянку роботи.

НАШ КОЛЕКТИВ

З лютого поточного року змінився ста­тус редакційного колективу: тепер це не відокремлений відділ, що займається ли­ше видавничою діяльністю, а структурний підрозділ виконавчого апарату ЦП УТОГ під назвою «інформаційно-видавничий відділ».

До питань, якими займався колектив до цього часу (випуск газети та інших друко­ваних видань, підтримка та оновлення сай­тів УТОГ та «НЖ» тощо), додалися також ін­ші важливі функції, пов’язані з функціону­ванням інтернет-магазину УТОГ, розроб­кою різного програмного забезпечення для потреб виконавчого апарату ЦП УТОГ, підтримка в належному стані й ремонт комп’ютерної техніки, підготовка відеоно­вин жестовою мовою тощо.

З 8 осіб, які входять наразі до складу ін­формаційно-видавничого відділу, безпосе­редньо випуском газети займаються п’яте­ро: начальник відділу Наталія Каменська, її заступник Павло Моргунов, оператор комп’ютерної верстки Ганна Сокол, опера­тор комп’ютерного набору Сергій Вовк і ав­тор цих рядків — кореспондент газети.

Г. Мережко та С. Вовк

МАГІЯ СТВОРЕННЯ ГАЗЕТИ

Тепер переходимо до головного… На­певне, вже багато хто з наших читачів звик, що з року в рік черговий номер «НЖ» потра­пляє до вашої поштової скриньки. Ви роз­гортаєте його, з цікавістю роздивляючись фотографії та поринаючи у світ інформації. А звідки ж цю інформацію беремо ми?

Перш за все, слід зазначити, що ос­новним джерелом є читацькі листи. Все більше листів та світлин потрапляє на стіл Наталії Каменської з електронної пошти, за яку відповідає Павло Моргунов.

Проте чимало листів надходить й у папе­ровому вигляді, від «Укрпошти» — цими ко­респонденціями займається Сергій Вовк, який їх і реєструє, і набирає в електронно­му вигляді.

З урахуванням надходжень, планів та ак­туальності матеріалів Наталія Каменська формує номер за тематикою і рубриками, попередньо переглядаючи тексти і реда­гуючи їх. Далі вона малює макети шпальт, позначаючи, де і який матеріал потрібно розмістити. За цими макетами оператор комп’ютерної верстки Ганна Сокол здійс­нює верстання шпальт: розміщує на них тексти і світлини, виставляє заголовки, рубрики, підписи тощо. Після коректури, у якій Наталії Каменській допомагають усі, хто працює з текстами, шпальти остаточно доопрацьовує Павло Моргунов, як диза­йнер і фотомайстер. Він же, до речі, здійс­нює фотографування та зйомку важливих заходів УТОГ.

На завершення шпальти наступного но­мера знову потрапляють до Наталії Ка­менської для остаточної коректури та пе­регляду перед відправкою до друку. Елек­тронна версія газети надсилається до дру­карні вранці у четвер, а у п’ятницю пошто­ві служби розвозять видрукований тираж «НЖ» за пунктами призначення — по Укра­їні і за кордон. І ось свіжий номер, «щойно з печі», вже у вас, шановні читачі!

А де ж журналісти, спитає ви? Хто пише ма­теріали, які з’являються на шпальтах газети?

Окрім матеріалів, які готує автор цього матеріалу як кореспондент газети, а також публікацій Н. Каменської, значну частину шпальт займають статті й нариси, які над­силають до газети її позаштатні кореспон­денти, активісти, ветерани і молодь. Усім їм велика подяка за небайдужість і активну життєву позицію. Адже всі ми — одна вели­ка родина і робимо спільну корисну справу!

Велика подяка також Т. Кривко, С. Скибицькій та М. Макусі за допомогу з коректурою газети, оскільки коректора у штаті немає.

Н. Каменська та Г. Сокол

А ЯКЩО ЗАЗИРНУТИ ГЛИБШЕ…

…то все не так легко, як може здати­ся на перший погляд. Усі, хто працює над газетою, щодня перебувають у пошуках цікавих матеріалів, відстежують остан­ні новини, виїжджають на заходи, беруть інтерв’ю, опрацьовують отримані листи, прагнуть зробити газету ще цікавішою.

Ось, наприклад, написання статті... Зда­валося б, що тут складного: сів та написав! А насправді це складний творчий процес, чимось схожий на малювання чи танок… Пошук нової актуальної теми, нових яскра­вих особистостей, розкриття події таким чином, щоб читачі відчули, що немов би самі були присутні там, на заході.

До речі, робота інформаційного відділу не обмежується лише газетою. Колектив відділу здійснює також випуск іншої дру­кованої продукції: так, цього року тут вже випущено три книжки. Частину цієї робо­ти здійснює фахівець з видавництва Г.М. Мережко, яка також часто готує статті до «НЖ» стосовно діяльності Всеукраїнської ради ветеранів УТОГ, яку вона очолює.

Макетування книжок і редагування тек­стів до них — це теж робота Н. Каменської. А верстання книжок здійснюють П. Моргу­нов і Г. Сокол. Павло Моргунов також за­ймається дизайном обкладинки видань.

С. Бесков та П. Моргунов

А оскільки сучасність неможливо уяви­ти собі без інтернету, чималу частину ін­формаційної роботи займає підтримка і поповнення сайтів УТОГ і «НЖ». Тут разом співпрацюють Павло Моргунов та інже­нер-програміст Микола Гарбузов. Мико­ла займається також інтернет-магазином, який працюватиме для поліпшення реалі­зації продукції підприємств нашого Това­риства.

Провідний інженер-програміст Сер­гій Бесков створює необхідні комп’ютерні програми (наприклад, нещодавно він за­вершив програму з електронного обліку членів УТОГ), відповідає за підтримку сер­вера та ремонт техніки всіх відділів апара­ту ЦП УТОГ.

А ще автор цієї статті та Павло Моргунов займаються підготовкою відео для інфор­маційних роликів на сайтах, бо треба ж йти в ногу з часом і бути доступними і в інтер­неті, і в соціальних мережах!

У вас в руках — черговий номер газети «Наше життя», а ми розпочинаємо роботу над наступним. Так триває вже 50 ювілей­них років…

Дякуємо вам, шановні читачі за те, що ви нас надихаєте і залишаєтесь з нами!

М. АНДРІЄНКО


газета Наше Життя

Відкриваємо завісу над закуліссям «НЖ»

2017-11-18
Святковий настрій https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-11/medium/1510909030_dsc_9722.jpg

Пам’ятаю, як підлітком вперше прийшла до редакції газети «Наше життя»: разом з мамою ми принесли до друку статтю з фотографіями. Ще тоді мене зацікавив процес створення газети. І дарма, що я його спостерігала лише декілька хвилин — ці враження надовго закарбувалися у пам’яті.

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ