Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

В основі роботи — наш обов’язок

Розповідь про Вижницьку ТО УТОГ, що знаходиться на Буковині, у Чернівець­кій області, хочеться розпочати з притчі. Один юнак, підійшовши до старця, запи­тав, чи робить він добро, коли допомагає знедоленим, відвідує хворих, подає кусок хліба голодному. «Ні, це не добро, це — твій обов’язок», — відповів старець.

І справді, для тих, хто працює в органі­заціях УТОГ, постійно допомагати людям з порушеннями слуху і мови — це обов’язок.

У Вижницькій ТО УТОГ на обліку перебу­ває 292 члени УТОГ, із них — 266 мешкан­ців сільської місцевості. ТО УТОГ обслуго­вує три райони області: Вижницький, Пу­тильський і Сторожинецький.

Путильський район повністю відносить­ся до гірської зони, два інших — наполо­вину мають статус гірського, де люди про­живають один від одного дуже віддале­но. Тому працювати доводиться у важких умовах, адже відвідати всіх вдома майже неможливо: потрібен транспорт, кошти. У цій роботі нам допомагають територіальні центри, з якими у нас уже протягом бага­тьох років налагоджений тісний зв’язок.

За клопотанням територіальної органі­зації УТОГ 49 членів УТОГ похилого віку за­кріплено за районними територіальними центрами. А це означає, що двічі на тиж­день глухих відвідує соціальний працівник; вони постійно отримують продуктові набо­ри до Різдвяних та Великодніх свят, до Дня людей похилого віку та Міжнародного дня людей з особливими потребами. Завдячу­ючи співпраці з соціальними працівника­ми, ми змогли допомогти 32 членам УТОГ, інвалідам з дитинства, оформити пенсії з втрати годувальника.

Постійні зміни у пенсійному законодав­стві, у порядку оформлення субсидій, під­вищення цін на комунальні послуги — все це створює нагальну потребу в зустрічах та проведенні інформаційної роботи з кож­ним членом УТОГ. Двічі на місяць працівни­ки ТО проводять інформаційно-роз’ясню­вальну роботу стосовно всіх нововведень у законодавстві України за участю представ­ників сільських рад, районних управлінь праці та пенсійних відділень.

Працівники ТО постійно здійснюють робо­ту з пошуку коштів для надання матеріальної допомоги нашим нечуючим. Так, у 2017 році 10 членів УТОГ отримали матеріальну допо­могу на суму 3900 грн. Також за спонсорські кошти передплачено 28 екземплярів газе­ти «Наше життя». Ми вишукуємо можливості у забезпеченні членів УТОГ сурдотехнікою, але, на превеликий жаль, не в усіх районах вдається вирішити проблему: тільки 4 осо­бам надали слухові апарати, а мобільні теле­фони члени УТОГ отримували ще у 2012 році.

Минулий рік був дуже напруженим, бо виникало дуже багато питань соціаль­но-побутового характеру. Зараз відбува­ється децентралізація місцевих органів влади (об’єднання сіл та районних центрів у громади); проходять вибори старост громад, що дуже ускладнює вирішення ба­гатьох питань. Навіть таке здавалось би найпростіше питання, як надання продук­тових наборів до Міжнародного дня осіб з інвалідністю, яким займаються районні територіальні центри, було проблематич­ним, бо нечуючі жителі сіл відносяться до різних громад і потрібен був дозвіл на їх отримання. Особливо важкими для вирі­шення були питання оформлення в полі­клініках районних центрів індивідуальних медичних карт з ІПР, які необхідні для пра­цевлаштування інвалідів зі слуху, отриман­ня ними мобільних телефонів та слухових апаратів. Важливим на даний момент є пи­тання виявлення дітей з порушеннями слу­ху, що навчаються в масових школах. Ад­же після закінчення шкіл батьки таких дітей звертаються до нас з запитаннями, де мо­жуть навчатися надалі ці діти. Ми приймає­мо їх в члени УТОГ, розповідаємо про наше Товариство, надаємо консультації та прак­тичну допомогу у подальшому навчанні чи працевлаштуванні.

Складним залишається питання про­ведення загальних зборів членів первин­них організацій УТОГ, на які потрібні кош­ти, щоб виплачувати проїзні та витрати на харчування членів УТОГ. Адже проїзні квит­ки сьогодні не дешеві і люди, витрачаю­чи свої кошти, часто згадують часи, коли на зборах їм повертали вартість проїзду. Більше коштів необхідно й на відрядження, тому багато питань вирішуються за допо­могою телефонних дзвінків.

Підсумовуючи всі негаразди та досяг­нення в роботі нашої ТО, хочеться запев­нити членів УТОГ, що ми будемо вдоскона­лювати свою роботу у вирішенні проблем соціальної, медичної та трудової реабілі­тації осіб з порушеннями слуху.
М. ШЕШУРЯК, в.о. голови Вижницької ТО УТОГ (Чернівецька обл.)
газета Наше Життя

В основі роботи — наш обов’язок

2018-02-13
УТОГ / В організаціях УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-02/medium/1518419795_vizhnicya.jpg

Розповідь про Вижницьку ТО УТОГ, що знаходиться на Буковині, у Чернівець­кій області, хочеться розпочати з притчі. Один юнак, підійшовши до старця, запи­тав, чи робить він добро, коли допомагає знедоленим, відвідує хворих, подає кусок хліба голодному. «Ні, це не добро, це — твій обов’язок», — відповів старець. І справді, для тих, хто працює в органі­заціях УТОГ, постійно допомагати людям з порушеннями слуху і мови — це обов’язок.

газета Наше Життя