Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Ветеранів пам'ятають, їхню справу продовжують

На урочистості були запрошені поважні гості: Т.О. Кривко — представник ЦП УТОГ, перший заступник го­лови Товариства; В.О. Лесков — заступник голови об­ласної ради; І.І. Главацький — представник Головно­го управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації; В.М. Карапозюк — директор об­ласного відділення Фонду соціального захисту інвалі­дів; С.І. Воронецький — начальник управління праці та соціального захисту населення м. Хмельницького; М.А. Шафінський — голова обласної організації профспілок житлово-комунального господарства, Н.Л. Герасимен­ко — представник обласного фонду «Хесед Бешт», Л.В. Кірікіщук — голова облорганізації УТОС, Г.В. Бугрім — заступник начальника обласного центру фізичної куль­тури та спорту інвалідів «Інваспорт» та інші.


Також на свято прибули з Кам’янця-Подільського ко­лишній директор УВП УТОГ, Почесний член УТОГ Г.Г. Мігаль та нинішній директор цього підприємства Т.М. Плохенко.

На урочистому заході були поєднані в єдине ціле офіційна частина і концерт. Створювало гарний настрій святкове вбрання глядацької зали, сцени та фойє.

У цей особливий день згадали добрим словом тих, хто 80 років тому створив нашу організацію та протя­гом цих восьми десятиліть доклав чимало зусиль для її розбудови та зміцнення.

Історія становлення облорганізації УТОГ почалася з утворення районних відділів глухих. У 1932 році був ство­рений Кам’янець-Подільський райвідділ, де головою був Антон Карлович Телятицький. Трохи пізніше, у 1935 році, розпочав роботу осередок у Шепетівці, де головою була Зінаїда Іванівна Клепарська. А підпорядковувалися вони тоді Вінницькому обласному відділу УТОГ.

Перші кроки обласного та районних відділів поля­гали у створенні матеріальної бази, навчанні нечую­чих членів УТОГ робітничим професіям, залученні їх до громадської праці. Створювалися компактні групи в артілях глухих.

Кам’янець-Подільський обласний відділ УТОГ (тепер Хмельницька обласна організація УТОГ) офіційно да­тується з 3 січня 1938 року, його першим головою був Олександр Іванович Пруський.

Далі становлення облорганізації відбувалося під ке­рівництвом М.М. Польного та Ф.І. Степаненка, а з 1958 до 1987 року очолював обласний відділ Семен Павло­вич Кисельов. Саме він домігся, щоб був збудований Будинку культури глухих, який знаходився по вулиці Глуха (тепер вона має ім’я афганця Пилипчука). З 1995 року очолює Хмельницьку облорганізацію Товариства Микола Степанович Адамчук.

За час, що минув, створено територіальні організа­ції УТОГ, які об’єднують у собі 4—6 районних підрозді­лів. Загалом в обласній організації УТОГ нараховуєть­ся на обліку 1372 особи. На Хмельниччині функціону­ють 3 спецшколи для нечуючих дітей, а саме: в Кам’я­нець-Подільському, Новій Ушиці й Хмельницькому.

Одним з найпотужніших підрозділів облорганізації є Кам’янець-Подільська ТО УТОГ. Тут створено підпри­ємство, побудовано п’ятиповерховий гуртожиток. Ці та інші важливі зміни здійснювались під керівництвом Геннадія Григоровича Мігаля, який працював на поса­ді директора УВП УТОГ 42 роки. За плідну багаторічну працю він нагороджений високими відомчими відзна­ками «Відмінник УТОГ» та «Почесний член УТОГ».

Такі ж нагороди має головний інженер підприємства Ганна Олексіївна Позинюк. Її виробничий стаж нарахо­вує 50 років. Багато зусиль вона доклала, щоб на під­приємстві було впроваджене нове устаткування, за­стосовувались нові технології, належним чином об­лаштовувались робочі місця.

Великий вклад у розвиток Товариства та Кам’я­нець-Подільського УВП внесла колишній заступник ди­ректора з виховної роботи К.Л. Телятицька, яка працю­вала на підприємстві з 1958 до 1982 року. Вона доско­нало володіла жестовою мовою, знала психологію глу­хих, вміла знайти підхід до кожного працівника.

У становленні Шепетівської ТО УТОГ ве­лику роль відіграла З.І. Клепарська, яка бу­ла тут першим головою організації та про­працювала на цій посаді 40 років. Вона ба­гато зусиль доклала для навчання глухих, залучення їх до суспільно-корисної праці. Згодом її справу продовжила дочка — Лі­дія Казимирівна Оніщенко, яка працювала головою Шепетівської ТО УТОГ 41 рік. Та­ких чудових людей, імена яких назавжди вписані в біографію облорганізації УТОГ, дуже багато.

Велика роль в успішній діяльності орга­нізації відводиться перекладачам жесто­вої мови. Вони є з’єднувальною ланкою між нечуючими та навколишнім оточен­ням. Можна багато розповісти про колиш­нього перекладача-дактилолога Шепетів­ської ТО УТОГ Н.П. Немировську — вете­рана праці, «Відмінника УТОГ», яка серед працівників облорганізації має найбільший стаж роботи — 57 років в системі Товари­ства!

В Дунаївцях пам’ятають переклада­ча-дактилолога М.М. Лисогір, яка понад 40 років присвятила розвитку нашої орга­нізації. Слід добрим словом згадати й пе­рекладача-дактилолога В.Г. Кисіль: майже цілий рік, поки не було клубу в Дунаївцях, нечуючі збирались у неї вдома. Вона вчи­ла їх грамоти та спілкуванню жестовою мовою.

Сьогодні в облорганізації УТОГ успішно працюють перекладачі жестової мови Оль­га Рибак, Оксана Фіновська, Марина Бірю­кова і Світлана Веремійчук. Є переклада­чі на підприємстві та в школі. До того ж, у Кам’янці-Подільському, Дунаївцях, Шепе­тівці, Славуті й Хмельницькому є соціальні робітники, які володіють жестовою мовою і сумлінно допомагають нечуючим.

Звичайно, всіх, хто наполегливо працю­вав на ниві розбудови організації УТОГ, не­можливо згадати у цій невеликій за обся­гом газетній публікації. Але їх пам’ятають, їхню справу продовжують нині з таким же ентузіазмом сьогоднішні працівники. Кіль­кох з них назвемо. Це — Антоніна Ананіївна Довжна, головний бухгалтер облорганіза­ції УТОГ, яка постійно надає допомогу не­чуючим у вирішенні соціально-побутових проблем, супроводжує їх в різні організа­ції, уважна та чуйна; Раїса Іванівна Адамчук — інструктор у справах глухих, яка працює вже понад 40 років; Наталія Василівна Ні­коленко — голова Хмельницької ТО УТОГ; Світлана Володимирівна Вергелес — го­лова Кам’янець-Подільської ТО УТОГ; Ва­лентина Василівна Лукашук — голова Ше­петівської ТО УТОГ; Людмила Григорівна Білик — директор Хмельницького БК УТОГ, Ірина Адольфівна Длужинська — культор­ганізатор БК УТОГ.

Як і раніше, нечуючі сьогодні потребу­ють великої уваги та підтримки. Те, що їм потрібні кошти, переконувати нікого не по­трібно. На жаль, у нинішні часи дуже мало тих, хто згоден надати їм матеріальну під­тримку.

Великою проблемою залишається пра­цевлаштування глухих. Їх не беруть на ро­боту на приватні підприємства й фірми, мотивуючи це тим, що з ними складно спіл­куватися. А тим часом наші нечуючі виїжд­жають за кордон і там успішно працюють.

Попри всі ці проблеми, у Хмельницькій облорганізації УТОГ докладають багато зу­силь для вирішення питань, з якими звер­таються до них нечуючі мешканці міста та області. Велика вдячність працівникам УТОГ — людям, які творили і продовжують творити історію нашої обласної організації та Українського товариства глухих.
Інформація Хмельницької облорганізації УТОГ
газета Наше Життя

Ветеранів пам'ятають, їхню справу продовжують

2018-02-11
УТОГ / В організаціях УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-02/medium/1518251994_img_0042.jpg

На урочистості були запрошені поважні гості: Т.О. Кривко — представник ЦП УТОГ, перший заступник го­лови Товариства; В.О. Лесков — заступник голови об­ласної ради; І.І. Главацький — представник Головно­го управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації; В.М. Карапозюк — директор об­ласного відділення Фонду соціального захисту інвалі­дів; С.І. Воронецький — начальник управління праці та соціального захисту населення м. Хмельницького; М.А. Шафінський — голова обласної організації профспілок житлово-комунального господарства, Н.Л. Герасимен­ко — представник обласного фонду «Хесед Бешт», Л.В. Кірікіщук — голова облорганізації УТОС, Г.В. Бугрім — заступник начальника обласного центру фізичної куль­тури та спорту інвалідів «Інваспорт» та інші.

газета Наше Життя