Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Робота з членами УТОГ сільської місцевості на Тернопільщині

Долаючи труднощі та негаразди теперішнього часу, Тернопільська обласна орга­нізація УТОГ всупереч всьому здійснює свою діяльність, щоб члени УТОГ отри­мували різнобічну допомогу.

За період з початку року проведено всі заплановані оргмасові, культмасові і реа­білітаційні заходи.

Особливої уваги потребують нечуючі члени Товариства з сільської місцевості, а їх на обліку у нас — 763 особи. Залишив­шись наодинці зі своїми життєвими проблемами, вони не завжди можуть прийняти правильні рішення, а то й взагалі питання залишаються невирішеними.

З метою проведення роз’яснювальної роботи та надання необхідної допомоги членам УТОГ проводяться загальні збори й подвірні обходи. У 2016 році проведено за­гальні збори у 21 первинній організації та здійснено 90 подвірних обходів, із них 43 — у сільській місцевості.

За 6 місяців 2017 року працівники орга­нізації відвідали вдома 40 нечуючих членів УТОГ, із них 18 — у сільській місцевості.

Першою чергою відвідуємо вдома тих членів УТОГ, які не прийшли на збори, або зверталися за вирішенням якихось проблем. Тоді необхідно поспілкуватися особи­сто з ними, членами їх сімей чи сусідами.

При проведенні подвірних обходів у сіль­ській місцевості залучаються також пра­цівники сільських рад, соціальні працівни­ки територіальних центрів, щоб якщо лю­дина одинока, на місці разом вирішити на­явні проблеми.

Варто зазначити, що за останні роки члени УТОГ сільської місцевості стали рід­ше приїжджати на збори, мотивуючи це відсутністю коштів на проїзд, а деякі з них просять повернення грошей за квитки. Во­дії автобусів сільських маршрутів навіть слухати не хочуть про пільговий проїзд ін­валідів зі слуху, хоча проведення зборів завжди планується на період з жовтня до травня, коли діють пільги.

Обласна організація УТОГ знаходить ви­рішення такого питання шляхом організа­ції зустрічей в окремих районних первин­них організаціях. Так, для обслуговування нечуючих у найвіддаленіших РПО УТОГ — Заліщицькій і Борщівській, за клопотанням обласної організації УТОГ у громадській приймальні Заліщицького районного пен­сійного фонду виділено робоче місце для працівника Чортківської ТО УТОГ.

Питання, які можна вирішити з глухою людиною в районному управлінні праці та соціальної політики, пенсійному фонді, ра­йонній раді чи адміністрації, вирішуються на місці, а коли потрібен вплив чи сприян­ня на обласному рівні — звертаються до обласної організації УТОГ.

З’ясувавши шляхи вирішення цих питань в обласних установах, організовуємо зу­стрічі з нечуючими в районах, на яких ін­формуємо членів УТОГ про результати ви­рішення справ або про подальші дії для ос­таточного їх вирішення.

Такі зустрічі відбуваються в кожній ТО УТОГ. З членами УТОГ Тернопільської ТО УТОГ зустріч відбувається щомісяця в об­ласному Будинку культури УТОГ.

Виїжджаючи в територіальні організації для таких зустрічей у 2016 році, працівни­ки облорганізації привозили гуманітарну допомогу для малозабезпечених нечуючих сільської місцевості.

Окрім гуманітарної допомоги, нечуючі мешканці села, які за станом здоров’я не працювали в колгоспі і не мають паїв, за клопотанням голів територіальних органі­зацій УТОГ отримують від селянських спі­лок зерно, цукор, борошно.

Входить у практику роботи голів терито­ріальних організацій УТОГ запрошувати на збори представників районних управлінь для вирішення питань, які обговорюються на зборах.

Прикро тільки, що не всі районні керів­ники прислухаються до наших прохань з підтримки нечуючих членів Товариства. Є такі, що навіть відповіді не надсилають.

За клопотанням голів ТО УТОГ отриму­ють адресну матеріальну допомогу члени УТОГ районних первинних організацій до Міжнародного дня глухих, Міжнародного дня інвалідів, до Нового року.

У 2016 році таку допомогу на місцях от­римали 172 особи.

Питання з обслуговування і надання чле­нам УТОГ сільської місцевості соціаль­но-побутової допомоги заслуховується на засіданні президії обласного правління УТОГ. Голови ТО УТОГ звітують про робо­ту із сільським контингентом нечуючих по кожній районній первинній організації. Ви­являються недоліки, ставляться конкретні завдання для покращення роботи.

Актуальною була і залишається проблема працевлаштування випускників спецшкіл-інтернатів для дітей з порушен­нями слуху.

Молодим людям, які закінчили школу, ПТУ чи коледж, важко знайти роботу і вони вимушені залишатися жити в селі чи шука­ти заробіток в місті, а інші сидять без ро­боти.

Є проблема із забезпеченням слухови­ми апаратами членів УТОГ, які мають за ­лишок слуху, особливо тих, хто мешкає в сільській місцевості. Якщо ті, хто працює і проживає в місті, мають можливість при­дбати їх за власні кошти, то для мешканців сільської місцевості це нереально.

Практикуємо такий спосіб: людина, яка мала слуховий апарат і з якоїсь причини ним не користується, приносить його до об­ласної  організації. За кошти обласної орга­нізації ми ремонтуємо цей СА і віддаємо то­му, хто без нього не може. Але це не вихід...

Може, колеги з інших областей поділять­ся своїми напрацюваннями у вирішенні всіх цих наболілих проблем?Н. КОЦОВСЬКА,
голова Тернопільської обласної організації УТОГ

газета Наше Життя

Робота з членами УТОГ сільської місцевості на Тернопільщині

2017-09-19
УТОГ / В організаціях УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-09/1505812306_11.jpg

Долаючи труднощі та негаразди теперішнього часу, Тернопільська обласна орга­нізація УТОГ всупереч всьому здійснює свою діяльність, щоб члени УТОГ отри­мували різнобічну допомогу. За період з початку року проведено всі заплановані оргмасові, культмасові і реа­білітаційні заходи.
Особливої уваги потребують нечуючі члени Товариства з сільської місцевості, а їх на обліку у нас — 763 особи. Залишив­шись наодинці зі своїми життєвими проблемами, вони не завжди можуть прийняти правильні рішення, а то й взагалі питання залишаються невирішеними.

газета Наше Життя