Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Відбулася дискусія з важливих питань

  06/10/2018     9 029      Admin    

Минулий тиждень видався для керівників та спеціалістів виконавчого апарату ЦП УТОГ досить напруженим: 17—18 вересня у конференц-залі НВЦ УТОГ відбу­лася нарада керівників підприємств Товариства, у якій взяли участь 27 директо­рів; 19 вересня пройшло чергове засідання президії ЦП УТОГ. Про питання, які розглядалися у ці дні, розповів заступник голови УТОГ з виробничих питань В.Ф. Цимбалюк.


— Володимире Федоровичу, чим ви­кликана необхідність проведення такої наради?

— По-перше, такі зустрічі є гарною тра­дицією, вони дозволяють підбити перші підсумки роботи нашої виробничої сфери за 9 місяців року й мобілізувати зусилля, щоб у завершальному кварталі закріпи­ти досягнення або вжити заходів для ви­правлення ситуації, якщо у цьому є необ­хідність.

Разом з керівниками підприємств ми розглянули і проаналізували ситуацію на нашому «виробничому фронті».

У цілому слід відзначити, що більшість наших підприємств успішно впоралися з поставленими перед ними завданнями, але є й «вузькі», проблемні місця, які необ­хідно вирішувати.

— Які найцікавіші моменти та виступи на нараді можна відзначити?

— Нарада керівників виробничих під­приємств УТОГ пройшла в рамках жвавої дискусії щодо удосконалення виробничого процесу у відповідності до вимог внутріш­нього та зарубіжного ринків. Особлива увага була приділена питанням технічно­го переоснащення виробництва, запрова­дження сучасних технологій, зокрема ви­робництву клеєного брусу, який поставля­ється у зарубіжні держави.

Розглядалось також питання щодо коо­перації між виробничими підприємствами Товариства. З цього приводу у своїх висту­пах директор Рівненського УВП В.П. Мат­ков та директор Київського ДВП «Контакт» В.М. Зюбін розповіли про співпрацю цих підприємств з виготовлення шкільних парт за виграними тендерами згідно з Держав­ною програмою «Нова українська школа». За цією програмою підприємства отрима­ли державних замовлень на суму близько 20 млн грн, а за іншим державним замов­ленням, зокрема для Збройних Сил Укра­їни, — близько 15 млн грн, на які потрібні обігові кошти для закупівлі сировини. Од­нак у цілому в Товаристві таких коштів не вистачає.

Надійшла пропозиція від директорів: для вирішення цієї проблеми звернутися до ФСЗІ для отримання безвідсоткових кре­дитів для виконання зазначених держав­них програм. Забігаючи наперед, скажу, що президія ЦП УТОГ прийняла рішення надати дозвіл окремим підприємствам на отримання кредитів в українських банках для виконання державних тендерних до­говорів.

На нараді обговорювалось питання що­до часткової або повної переспеціалізації окремих виробничих підприємств, у яких продукція, що ними випускається, втра­чає попит на ринках. З цього приводу ви­ступив директор Кам’янського ПОГ «Па­рус-Метиз» УТОГ», голова Ради директо­рів підприємств УТОГ О.В. Субота, який презентував зібранню новий, не прита­манний цьому підприємству виріб — це особлива цегла, яка може використовува­тись для будівництва об’єктів без застосу­вання рідких сумішей.

На нараді також обговорювалось пи­тання щодо оптимізації використання ро­бочого часу, осучаснення технологій ор­ганізації виробничого процесу, економії споживання енергетичних ресурсів тощо. Своїм досвідом поділилася директор Бі­лоцерківського виробничого підприєм­ства «Весна» Л.М. Тюхта, яка зазначила, що з метою підвищення продуктивності праці необхідно максимально ефектив­но вдосконалювати та оптимально ви­користовувати робочий час працівників- відрядників, споживати електроенергію тільки за призначенням та при допомозі застосування економних приладів та еко­номічних технологій, систематизувати контроль за підготовкою організації ви­робництва.

— Чи розглядалися на нараді пробле­ми плинності робочих кадрів, зокрема через від’їзд працівників на заробітки за кордон?

— Так, багато нарікань на нараді бу­ло з приводу звільнення працівників під­приємств та від’їзду їх в інші держави за кращими заробітками. На сьогодні це пи­тання дуже гостро стоїть на окремих ви­робничих підприємствах, де кращі пра­цівники звільняються з причини низької зарплати. У зв’язку з цим на нараді ди­ректорів прийнято рішення звернутися до органів державної влади щодо внесен­ня змін до Закону України «Про державні закупівлі», з метою відновлення в цьому Законі преференційної поправки до ціни тендерної пропозиції для виробничих під­приємств громадських організацій інвалі­дів України, на яких більше 50 % працівни­ків — це особи з інвалідністю. На сьогод­ні більшість державних тендерів виграють заможні посередники, не маючи у своєму складі достатньо виробничих потужнос­тей, а наші підприємства вимушені на них працювати. Прямі тендерні договори, су­часне технічне переоснащення виробни­цтва, систематизація контролю за підго­товкою організації цього виробництва да­дуть змогу суттєво підвищити заробітну плату на підприємствах та залучати моло­дих працівників.

— Чи не найгострішою у нашому Това­ристві є житлова проблема. Чи розгля­далося це питання на нараді?

— Це питання, безумовно, є найбільш болючим й актуальним. Адже останнім часом кошти з Державного бюджету на придбання житла для людей з інвалід­ністю зі слуху не виділяються, хоча ЦП УТОГ неодноразово зверталося з цього приводу до всіх органів державної влади. Товариство має надію щодо відновлен­ня цієї державної програми, а саме виді­лення коштів з Державного бюджету для придбання житла працівникам виробни­чих підприємств з числа осіб з інвалідні­стю зі слуху. Окрім цього джерела отри­мання житла, УТОГ має програму влас­ного капітального будівництва житлових будинків, яка успішно була запровадже­на на Івано-Франківському УВП УТОГ, де фактично всі працівники були забезпече­ні житлом.

На сьогодні виконуються організацій­ні роботи з будівництва житла у Львові та Чернівцях. Зокрема, на нараді з приво­ду організації та підготовки будівництва виступив директор Чернівецького УВП УТОГ П.С. Фурчак, який зазначив над­звичайну складність та проблематич­ність в окремих питаннях організації бу­дівництва.

Проте маємо надію, що ці проблеми бу­дуть успішно подолані й у найближчому майбутньому ще на одному підприємстві УТОГ відбудеться суттєве зменшення жит­лової черги.
Інф. «НЖ»газета Наше Життя

Відбулася дискусія з важливих питань

2018-10-06
УТОГ / У президії ЦП УТОГ https://utog.org/uploads/posts/2016-10/medium/1477919438_1476965365_dsc_1681.jpg

Минулий тиждень видався для керівників та спеціалістів виконавчого апарату ЦП УТОГ досить напруженим: 17—18 вересня у конференц-залі НВЦ УТОГ відбу­лася нарада керівників підприємств Товариства, у якій взяли участь 27 директо­рів; 19 вересня пройшло чергове засідання президії ЦП УТОГ. Про питання, які розглядалися у ці дні, розповів заступник голови УТОГ з виробничих питань В.Ф. Цимбалюк.

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ