Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

З метою подолання кризових явищ

  14/09/2018     4 043      Admin    

22 серпня 2018 року відбулося чергове засідання президії ЦП УТОГ. Порядок денного складався здебільшого з питань, що стосувалися стану справ на підпри­ємствах УТОГ.

Першою чергою, розглядалося питан­ня про результати виконання Лубенським УВП УТОГ постанови президії ЦП УТОГ від 20.12.2017 року № 293/2017.

Як відзначив у своєму виступі заступник голови з економічних питань В.В. Шевчук, хоча на підприємстві є певні позитивні зру­шення, ця постанова президії ЦП УТОГ ви­конана не повністю.

За основними результатами роботи Лубенського УВП УТОГ за 6 місяців 2018 року в порівнянні з 2017 роком обсяги ви­робництва у діючих цінах зросли на 112,8 тис. грн, доходи від усіх видів діяльності зросли на 318 тис. грн, зокрема дохід від реалізації продукції зріс на 174,4 тис. грн, а дохід від здачі в оренду майна УТОГ зріс на 40,3 тис. грн.

У порівнянні з першим півріччям 2017 року суми відрахувань до бюджету УТОГ у 2018 році залишились на тому же рівні, хо­ча менші, ніж передбачені бізнес-планом.

Були вжиті заходи із зменшення чисельно­сті працівників з погодинною формою опла­ти праці. Чисельність керівників і спеціаліс­тів у порівняльному періоді зменшилась на 5 осіб, а робітників-погодинників на 4 особи.

Але всі ці заходи, на жаль, не призвели до позитивних фінансових результатів че­рез зменшення чисельності робітників- відрядників з 44 до 31 особи. Також відбу­лося зменшення чисельності працівників з інвалідністю на 14 осіб. В результаті під­приємство отримало чисті збитки у сумі 196 тис. грн.

Протягом порівняльного періоду серед­ньомісячна заробітна плата всіх працівни­ків зросла на 33,8 %.

З 122 робочих днів у І півріччі 2018 ро­ку на підприємстві у розрахунку на одного працівника відпрацьовано 87 днів.

З метою стабілізації виробничої діяль­ності і фінансового стану Лубенського УВП, підвищення рівня оплати праці йо­го працівників і рівня соціальної захище­ності працюючих там осіб з інвалідністю, президія Центрального правління УТОГ постановила за невиконання всіх захо­дів зі стабілізації роботи Лубенського УВП УТОГ, які передбачені постановою прези­дії ЦП УТОГ, допущені значні чисті збит­ки від діяльності, незабезпечення повної зайнятості працівників і низький рівень середньомісячної заробітної плати у пра­цівників директора Лубенського УВП УТОГ С.В. Миколаєнко суворо попередити і вжити заходів з ліквідації збиткової робо­ти підприємства.

ЧЕРНІГІВСЬКЕ УВП УТОГ

Відповідно до плану роботи президії Центрального правління УТОГ щомісячно на її засіданнях розглядаються питання ви­робничо-господарської діяльності підпри­ємств УТОГ. Особлива увага приділяється підприємствам, які показують незадовіль­ні показники роботи або значно погіршили результати своєї діяльності.

Чернігівське УВП УТОГ протягом багатьох років входило до когорти найкращих під­приємств Українського товариства глухих. На жаль, останнім часом у роботі підприєм­ства з’явились ознаки кризових явищ.

Так, у першому півріччі 2018 року підпри­ємство випустило продукцію у діючих цінах на суму, що складає 89,7% до показника аналогічного періоду минулого року.

Разом із зниженням обсягів виробни­цтва ще й її реалізація складає 91,5% до випущеної.

Дохід від всіх видів діяльності складає 3402,5 тис. грн, а витрати від усіх видів ді­яльності складають 3612 тис. грн. Збитки підприємства нараховують 221 тис. грн.

Попри значне скорочення чисельності персоналу і, відповідно, площ, необхідних для виробництва, підприємство взагалі не здає приміщень в оренду. Цим воно позбавляє себе додаткового доходу і не має зниження питомої ваги загальновиробни­чих та адміністративних витрат у собівар­тості продукції.

Ще гірша ситуація на підприємстві, як­що аналізувати собівартість випущеної продукції. При обсягах виробництва 3452 тис. грн виробнича собівартість продукції з урахуванням адміністративних витрат і витрат на збут складає 3850 тис. грн. Зби­ток від виробництва продукції складає 398 тис. грн. Враховуючи, що не вся випущена продукція у даному періоді була реалізова­на, це свідчить про те, що після її продажу підприємство отримає значні збитки. От­римано також збитки від утримання гур ­тожитку у розмірі 54,4 тис. грн.

Дебіторська заборгованість у порівнян­ні з початком року зросла на 126 тис. грн, а кредиторська заборгованість — на 147 тис. грн.

На підприємстві відбувається постійне зменшення чисельності персоналу. За під­сумками першого півріччя поточного року у порівнянні з цим же періодом минулого року середньооблікова чисельність всіх працівників зменшилась на 14 осіб, зокре­ма робітників-відрядників на 8 осіб. У пер­шому півріччі 2018 року жодна людина з ін­валідністю зі слуху не влаштувалася на ро­боту на підприємство.

Середньомісячна заробітна плата пра­цівників з інвалідністю у першому півріччі 2018 року склала 3559 грн, а робітників- відрядників — 3613 грн, що нижче законо­давчо встановленого мінімуму.

З метою стабілізації виробничої діяльно­сті і фінансового стану Чернігівського УВП УТОГ, збереження кадрового потенціалу і рівня соціальної захищеності працюю­чих там осіб з інвалідністю, президія Цен­трального правління УТОГ прийняла на­ступне рішення: за невиконання основних показників бізнес-плану підприємства, до­пущені значні збитки від діяльності, низь­кий рівень середньомісячної заробітної плати у працівників з інвалідністю дирек­тора Чернігівського УВП УТОГ Зубриць­ку Л.П. суворо попередити, зобов’язати її скласти план стабілізації і виходу підпри­ємства з кризи та вжити заходів з ліквіда­ції збиткової роботи підприємства.

Президія ЦП УТОГ розглянула також ряд інших питань і приняла відповідні рішення.
ЛУБЕНСЬКЕ УВП УТОГгазета Наше Життя

З метою подолання кризових явищ

2018-09-14
УТОГ / У президії ЦП УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-09/medium/1536555323_p1140770.jpg

22 серпня 2018 року відбулося чергове засідання президії ЦП УТОГ. Порядок денного складався здебільшого з питань, що стосувалися стану справ на підпри­ємствах УТОГ. Першою чергою, розглядалося питан­ня про результати виконання Лубенським УВП УТОГ постанови президії ЦП УТОГ від 20.12.2017 року № 293/2017. Як відзначив у своєму виступі заступник голови з економічних питань В.В. Шевчук, хоча на підприємстві є певні позитивні зру­шення, ця постанова президії ЦП УТОГ ви­конана не повністю.

газета Наше Життя