Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Передбачені заходи були виконані не повністю…

  04/07/2018     9 790      Admin    

На засіданні президії ЦП УТОГ, яке відбу­лося 23 травня 2018 року, були розгляну­ті важливі питання, зокрема питання про те, як виконується Дніпровським УВП УТОГ постанова президії ЦП УТОГ від 24.01.2018 року «Про результати тематичної перевір­ки ПОГ “Дніпровське УВП УТОГ”».

З цього питання доповідали заступник голови УТОГ з економічних питань В.В. Шевчук та начальник відділу економіки ви­конавчого апарату ЦП УТОГ І.М. Педюк. На засіданні президії ЦП УТОГ був присут­ній директор Дніпровського УВП Ю.В. Міт­лицький, якому довелося відповідати на гострі й критичні запитання та зауваження членів президії.

В інформації про результати виконання Ю.В. Мітлицьким постанови президії ЦП УТОГ зазначається, що передбачені захо­ди у встановлені строки були виконані не повністю. Зокрема, не забезпечено вико­нання встановлених президією ЦП УТОГ на 2018 рік завдань і основних показників ді­яльності підприємства, а саме: завдань з обсягів виробництва продукції у діючих ці­нах, мінімальних сум щомісячних відраху­вань до бюджету УТОГ, рівня середньомі­сячної заробітної плати працюючих на під­приємстві осіб з інвалідністю.

Дніпровське УВП працювало не на пов­ну потужність і значно нижче своїх вироб­ничих можливостей та практично на рів­ні аналогічного періоду минулого року: за 4 міс. 2017 року було випущено продукції у діючих цінах на суму 489,3 тис. грн, а за 4 міс. 2018 року — практично на ту же су­му, 492 тис. грн, що складає 46,2% від затвердженого завдання.

Аналізом якісного складу працівників Дніпровського УВП станом на 01.05.2018 року встановлено, що із 33 працівників — осіб з інвалідністю зі слуху, 16 осіб мають стаж роботи понад 30 років, і лише 10 осіб мають стаж роботи до або 10 років. На Дні­провському УВП відсутні кадри із числа глухих на посадах фахівців, спеціалістів або керівників.

Заслухавши інформацію відділу економі­ки виконавчого апарату ЦП УТОГ та врахо­вуючи вищенаведене, президія Централь­ного правління УТОГ постановила за по­рушення законодавства про працю, допу­щені у періоді, що перевірявся, та неповне виконання постанов президії ЦП УТОГ від 24 січня 2018 року «Про результати тема­тичної перевірки ПОГ “Дніпровське УВП УТОГ”», основних показників роботи за 4 місяці 2018 року, директору підприємства Ю.В. Мітлицькому оголосити догану.

Зобов’язано Ю.В. Мітлицького забезпе­чити щомісячне виконання взятих на себе зобов’язань згідно постанови президії ЦП УТОГ від 24.01.2018 року; збільшити кіль­кість працівників-відрядників, які працю­ють на підприємстві, за рахунок збільшен­ня кількості швачок; збільшити обсяги ви­готовленої продукції за рахунок запрова­дження у виробництво нових видів продук­ції та не допускати виробництва нерента­бельної продукції; усунути всі зауваження та недоліки, які вказані в постанові прези­дії ЦП УТОГ від 24 січня 2018 року «Про ре­зультати тематичної перевірки ПОГ “Дні­провське УВП УТОГ”» та у визначений тер­мін надати інформацію про усунення цих недоліків до відділу економіки виконавчого апарату ЦП УТОГ.


Після президії, на Дніпровському УВП УТОГ

Вже після засідання президії ЦП УТОГ, 13 червня 2018 року, заступник голо­ви УТОГ з питань управління майном С.В. Котельянець з робочим візитом відвідав Дніпровське УВП УТОГ. Як вже зазнача­лося, підприємство в даний час пережи­ває не найкращі часи і має цілий комплекс проблем. За участю голови Дніпропетров­ської обласної організації УТОГ І.В. Троян на підприємстві відбулася відверта розмо­ва з трудовим колективом і намічені шляхи покращення його діяльності.

С.В. Котельянець під час зустрічі з трудовим колективом підприємства

Голова Дніпропетровської обласної організації УТОГ І.В. Троян

Директор Дніпровського УВП УТОГ Ю.В. Мітлицький (праворуч)

Про те, які кроки здійснюватимуться на підприємстві у цій складній ситуації, — бу­демо інформувати читачів у наших подаль­ших публікаціях.
Інф. «НЖ»
газета Наше Життя

Передбачені заходи були виконані не повністю…

2018-07-04
УТОГ / У президії ЦП УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-07/medium/1530435592_p1080019.jpg

На засіданні президії ЦП УТОГ, яке відбу­лося 23 травня 2018 року, були розгляну­ті важливі питання, зокрема питання про те, як виконується Дніпровським УВП УТОГ постанова президії ЦП УТОГ від 24.01.2018 року «Про результати тематичної перевір­ки ПОГ “Дніпровське УВП УТОГ”».

газета Наше Життя