Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

На порядку денному — знову Черкаське УВП

  23/05/2018     9 708      Admin    

В.А. Кузін

На засіданні президії, яке відбулося 25 квітня 2018 року, з-поміж інших питань знову розглядалися результати роботи Черкаського УВП УТОГ.

Нагадаємо, що робота цього підприєм­ства вже була темою розмови у грудні ми­нулого року і відділу економіки виконав­чого апарату ЦП УТОГ доручалося у квітні 2018 року винести на розгляд президії ЦП УТОГ проект постанови про результати ро­боти Черкаського УВП у 2017 році.

На жаль, підстави для такого повторно­го розгляду є. Як свідчить аналіз, у 2017 році та у 1 кварталі 2018 року Черкаське УВП працювало не на повну потужність і значно нижче своїх виробничих можливо­стей: у 2017 році було випущено продукції у діючих цінах на 84,6% доведеного біз­нес-планом завдання, а за 3 місяці 2018 року цей показник складає лише 54,9%.

Обсяги виробництва на підприємстві за 3 місяці 2018 року у порівнянні до аналогіч­ного періоду минулого року зменшились на 18,5%; реалізація продукції склада­ла 97,2% до випуску продукції; середньо­місячна заробітна плата всіх працівників і осіб з інвалідністю не відповідає законо­давчо встановленому мінімальному рівню заробітної плати у 2018 році. З 62 робочих днів у 1 кварталі 2018 року на підприєм­стві у розрахунку на одного працівника від­працьовано 35 днів, або 56,5% планового фонду робочого часу.

Аналізом якісного складу працівників Черкаського УВП станом на 01.04.2018 року встановлено, що із 36 працівників кількість осіб з інвалідністю зі слуху стано­вить 20 осіб, які виконують некваліфікова­ну або малокваліфіковану роботу. На Чер­каському УВП відсутні кадри з-поміж глу­хих на посадах фахівців, спеціалістів або керівників, що засвідчує про відсутність на підприємстві та в області роботи з підбо­ру, підготовки та висування глухих на ке­рівні посади.

Відповідно до інформації, яка прикла­далася до постанови президії ЦП УТОГ від 21.09.2016 року «Про результати перевір­ки окремих питань роботи Черкаського УВП за період його діяльності з 01.01.2016 року до 01.08.2016 року» заборгованість з гарячого водопостачання й опалення гур­тожитку перед ТЕЦ станом на 01.08.2016 року становила 144,1 тис. грн, міськво­доканалу — 73,6 тис. грн, а станом на 31.03.2018 року ця заборгованість вже складає відповідно 491,9 тис. грн та 95,6 тис. грн.

Станом на 31.03.2018 року загальна су­ма кредиторської заборгованості підпри­ємства у 9 разів перевищує суму його де­біторської заборгованості. На розрахун­кових рахунках та у касі Черкаського УВП коштів немає, сума залишків готової про­дукції, сировини й матеріалів та незавер­шеного виробництва складає всього 84 тис. грн. Отже, відповідно до загальновстановленої методології визначення пла­тоспроможності підприємств, станом на 31.03.2018 року Черкаське УВП є фінансо­во неспроможним.

Заходи, які були передбачені у попе­редні роки постановами президії ЦП УТОГ з метою поліпшення фінансово-господар­ської діяльності Черкаського УВП УТОГ у встановлені строки виконані були не повні­стю. Зокрема, директор Черкаського УВП не дотримав даного президії ЦП УТОГ у грудні 2017 року слова і не перерахував за підсумками роботи підприємства до бюджету УТОГ мінімальні щомісячні платежі.

Після тривалого обговорення і гарячих дебатів стосовно стану справ на Черкась­кому УВП УТОГ, президія Центрального правління УТОГ постановила за наявність на цьому підприємстві у 1 кварталі 2018 року чистих збитків, відсутність роботи з підбору, підготовки і висування глухих на посади керівників або спеціалістів, неза­безпечення повної зайнятості працівників і низький рівень середньомісячної заробіт­ної плати у працівників з-поміж осіб з інва­лідністю зі слуху, за невиконання у 1 квар­талі 2018 року передбачених бізнес-пла­ном підприємства на 2018 рік завдань з обсягів виробництва продукції у діючих ці­нах директору Черкаського УВП УТОГ В.А. Кузіну оголосити догану.

Принятою постановою президії дирек­тора зобов’язано виконати цілий ряд захо­дів для поліпшення ситуації.

Президія ЦП УТОГ повернеться до роз­гляду цього питання у липні 2018 року. То­ді ж вирішуватиметься, чи подовжувати з В.А. Кузіним контракт, дія якого завершу­ється якраз у цей період.
Інф. «НЖ»
газета Наше Життя

На порядку денному — знову Черкаське УВП

2018-05-23
УТОГ / У президії ЦП УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-05/medium/1526979305_dsc_7570.jpg

На засіданні президії, яке відбулося 25 квітня 2018 року, з-поміж інших питань знову розглядалися результати роботи Черкаського УВП УТОГ. Нагадаємо, що робота цього підприємства вже була темою розмови у грудні ми­нулого року і відділу економіки виконавчого апарату ЦП УТОГ доручалося у квітні 2018 року винести на розгляд президії ЦП УТОГ проект постанови про результати роботи Черкаського УВП у 2017 році.

газета Наше Життя