Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

За підсумками роботи ІV пленуму ЦП УТОГ

  09/04/2018     9 339      Admin    

Останній тиждень березня був для вико­навчого апарату ЦП УТОГ надзвичайно на­пруженим: 27 березня відбулося засідан­ня президії ЦП УТОГ; 28 березня — нара­да голів облорганізацій УТОГ і директорів підприємств УТОГ; 29 березня — IV пле­нум ЦП УТОГ.

Головною подією став, безумовно, пле­нум, на якому були присутні 31 член пле­нуму та 4 члени Центральної ревізійної ко­місії УТОГ, керівники структурних підроз­ділів УТОГ. У роботі пленуму також взяли участь директор Київського державного коледжу легкої промисловості Г.В. Щуць­ка та начальник відділу організаційної ро­боти з соціального захисту інвалідів Фон­ду соціального захисту інвалідів О.П. Со­лотвінська.


Про результати роботи Українського то­вариства глухих у 2017 році доповіли пер­ший заступник голови ЦП УТОГ Т.О. Крив­ко, заступники голови ЦП УТОГ В.В. Шев­чук та В.Ф. Цимбалюк (кожен за своїм на­прямком роботи). Вони також виступили з доповідями стосовно Стратегії розвитку Українського товариства глухих на 2018— 2021 роки.

З питань про затвердження звіту про виконання бюджету Українського товари­ства глухих за 2017 рік та про затверджен­ня бюджету УТОГ на 2018 рік виступила го­ловний бухгалтер О.Ю. Бутенко.

Про результати перевірки Центральною ревізійною комісією УТОГ діяльності пре­зидії та виконавчого апарату ЦП УТОГ у 2017 році доповіла голова ЦРК С.В. Вер­гелес.

У процесі обговорення доповідей висту­пили: голова Київської організації УТОГ М.М. Левицький, директор Житомир­ського УВП УТОГ О.П. Єфимович, голова Хмельницької облорганізації УТОГ М.С. Адамчук, директор Білоцерківського ВП «Весна» УТОГ Л.М. Тюхта, голова Дніпро­петровської обласної організації УТОГ І.В. Троян, директор Кам’янського ПОГ «Па­рус-Метиз» УТОГ» О.В. Суббота.

Всі вони позитивно оцінили результа­ти роботи Товариства за минулий рік, ви­словили свої зауваження і пропозиції, які увійшли до прийнятих пленумом відповід­них постанов.

Перед учасниками пленуму виступила також директор Київського державного ко­леджу легкої промисловості Г.В. Щуцька.

(Виступи учасників та гостей пленуму будуть опубліковані пізніше).

Про роботу президії Центрального прав­ління УТОГ за звітний період проінформу­вала секретар президії С.І. Віскушенко.

Прийнято постанову «Про затверджен­ня розміру вступного внеску та вартості членського квитка УТОГ».

Голова УТОГ І.І. Чепчина виступила з пи­тання про обрання на наступний річний термін заступників голови та членів пре­зидії ЦП УТОГ. Вона запропонувала ввести ще одну посаду заступника голови, який відповідатиме за питання оренди та збе­реження майна УТОГ. На цю посаду за її поданням обрано С.В. Котельянця.

Також внесено зміни до складу президії ЦП УТОГ. Крім С.В. Котельянця, до її скла­ду обрано директора Житомирського УВП УТОГ О.П. Єфимовича.

Традиційно на пленумі було відзначе­но нагородами кращих працівників УТОГ. Зокрема, прийнято рішення у зв’язку із святкуванням знаменної дати — 85-річчя УТОГ, присвоїти звання «Почесний член УТОГ» семи особам. Це, зокрема, такі ша­новані у нашому Товаристві люди, як:

  • О.В. БАБІН — голова Одеської тери­торіальної організації Одеської обласної організації УТОГ;
  • Н.Г. БЄЛОВА — голова Харківської обласної ради ветеранів УТОГ;
  • Г.Н. ВІНТОНЯК — інженер з якості виробництва Івано-Франківського УВП УТОГ;
  • Л.П. ЗУБРИЦЬКА — директор Черні­гівського УВП УТОГ;
  • Є.М. ЗУЄВА — перекладач жестової мови Київської організації УТОГ;
  • С.П. ЛУК’ЯНОВА — заступник дирек­тора з навчально-виховної роботи Пол­тавського ВП «Універсал» УТОГ;
  • Л.Т. СОЛДАТОВА — колишня голова Уманської територіальної організації Чер­каської обласної організації УТОГ.

Звання «Кращий голова 2017 року» отримує Н.Д. Коцовська

Вручення нагороди Л.М. Тюхті — кращому директору 2017 року

На пленумі голова УТОГ І.І. Чепчина вручила нагороди кращим керівникам структурних підрозділів УТОГ. Нагороду як кращий голова отримала керівник Терно­пільської обласної організації УТОГ Н.Д. КОЦОВСЬКА, а званням «Кращий дирек­тор підприємства УТОГ» відзначена Л.М. ТЮХТА, яка очолює роботу Білоцерків­ського ВП «Весна» УТОГ. Відзначено та­кож як кращого голову територіальної ор­ганізації УТОГ С.В. АВІЛЕНКО, яка працює у м. Шостка Сумської області.

Спільними нагородами ЦП УТОГ і ЦК га­лузевої профспілки відзначені керівники окремих підприємств Товариства за під­сумками огляду на звання «Підприємство високої культури виробництва і охорони праці». Вручені також нагороди у номінації «Кра­щий гуртожиток підприємства УТОГ».

На завершення пленуму І.І. Чепчина вру­чила головам обласних організацій УТОГ за­куплені на кошти Товариства планшети для роботи за новим проектом «Сервіс УТОГ», що передбачає надання членам Товариства онлайн-послуг перекладача жестової мови.
Інф. «НЖ»
газета Наше Життя

За підсумками роботи ІV пленуму ЦП УТОГ

2018-04-09
УТОГ / У президії ЦП УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-04/medium/1523249408_p1030805.jpg

Останній тиждень березня був для вико­навчого апарату ЦП УТОГ надзвичайно на­пруженим: 27 березня відбулося засідан­ня президії ЦП УТОГ; 28 березня — нара­да голів облорганізацій УТОГ і директорів підприємств УТОГ; 29 березня — IV пле­нум ЦП УТОГ.

газета Наше Життя