Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

За результатами ревізії діяльності Львівського ШП «Силует» УТОГ

  26/03/2018     7 073      Admin    

Під час засідання президії ЦП УТОГ, яке від­булося 21 лютого 2018 року, з-поміж інших важливих питань, розглядалися результати ревізії фінансово-господарської та статут­ної діяльності Львівського ШП «Силует» УТОГ, про які доповідав заступник голови ЦП УТОГ з економічних питань В.В. Шевчук.

Він відзначив, що в результаті проведеної перевірки Львівського ШП «Силует» УТОГ за період його роботи з 01.01.2016 року до 01.01.2018 року встановлено, що підприєм­ством вживались певні заходи з покращен­ня його діяльності, хоча так само, як і в попе­редні роки, воно не виконувало завдань з мі­німальних відрахувань до бюджету УТОГ.

Виробничі площі та потужності Львівсько­го ШП «Силует» розраховані на виготовлення швейних виробів. Основним асортиментом продукції є легкий одяг з тонких та середніх тканин.

За період, який перевірявся, тут переваж­но працювали на давальницькій сировині іно­земних замовників (Німеччина, Нідерланди, Бельгія, США). Протягом 2016—2017 років щорічно виготовлялося близько 70 моделей жіночих блуз, 50 моделей чоловічих та жіно­чих брюк, 10 моделей жакетів та жилеток, 15 моделей спідниць.

У виробничому процесі бере участь пред­ставник фірми-замовника, який контролює хід виконання замовлення. Строк між ввезен­ням тканини та відвантаженням товару скла­дає переважно 3 тижні.

Середньооблікова кількість працівників за 2017 рік становила 125 осіб, зокрема 71 особа з інвалідністю, з яких 55 осіб з інвалід­ністю зі слуху.

Аналіз структури загальної середньооб­лікової кількості штатних працівників під­приємства за 2017 рік свідчить, що кількість працівників основного виробництва скла­дає 116 осіб, або 92,8%, а працівників допо­міжного виробництва (гуртожиток) — 9 осіб, або 7,2%, зокрема за категоріями: керів­ники, спеціалісти, службовці — 30 осіб, або 24%, робітники-відрядники — 61 особа, або 48,8%, робітники-погодинники — 34 особи, або 27,2%. Кількість робітників-відрядників в цілому менша, ніж кількість робітників-пого­динників і керівників та спеціалістів, це пов’я­зано з великим обсягом робіт з розмитнення та замитнення сировини та готової продукції і великим асортиментом продукції, для чого потрібні інженерно-технічні працівники.

Львівське ШП «Силует» у 2016 та 2017 році працювало стабільно й отримало загально­го чистого прибутку на суму 171,2 тис. грн та 321 тис. грн відповідно.

Виявлено ряд недоліків у роботі бухгалте­рії підприємства. Хоча бухгалтерська служба забезпечена комп’ютерною технікою і вико­ристовуються програми Медок, ІС-бухгал­терія (не в повному обсязі) та Клієнт-банк, первинні документи (касові документи, аван­сові звіти, прибуткові накладні) виписують­ся в ручному режимі. Є також порушення в оформленні касових операцій.

На підприємстві є значні суми дебіторської та кредиторської заборгованості й простро­чені виплати за отриманими позиками. Зо­крема, найбільшу суму дебіторської заборго­ваності займають розрахунки з покупцями за готову продукцію та послуги пошиття.

Підприємство також не здійснювало у повному обсязі мінімальних відрахувань до бюджету Товариства, затверджених прези­дією ЦП УТОГ.

Виявлено порушення у дії колективного договору підприємства, який був укладений ще у 2012 році. Багато пунктів цього договору застарілі й не відповідають чинному законо­давству. Протягом періоду, який перевіряв­ся, не проводились загальні збори трудового колективу для прийняття змін і доповнень до колективного договору.

Ревізією були виявлені й інші порушення.

Враховуючи вищесказане і з метою усу­нення відзначених в акті ревізії зауважень у діяльності Львівського ШП «Силует» УТОГ, президія Центрального правління УТОГ по­становила за невиконання планових щомі­сячних мінімальних відрахувань до бюджету УТОГ та допущення інших недоліків суворо попередити директора підприємства Ю.Л. Горощака й зобов’язати його погасити за­боргованість з мінімальних відрахувань до бюджету УТОГ за 2016 рік та 2017 рік, забез­печити в повному обсязі проведення міні­мальних відрахувань згідно з бізнес-планом, затвердженим на 2018 рік, усунути всі інші недоліки, які наведені в акті ревізії, та надати інформацію про їх усунення до відділу еконо­міки виконавчого апарату ЦП УТОГ.
Інформація «НЖ»
газета Наше Життя

За результатами ревізії діяльності Львівського ШП «Силует» УТОГ

2018-03-26
УТОГ / У президії ЦП УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-03/medium/1522044095_dsc_7764.jpg

Під час засідання президії ЦП УТОГ, яке від­булося 21 лютого 2018 року, з-поміж інших важливих питань, розглядалися результати ревізії фінансово-господарської та статут­ної діяльності Львівського ШП «Силует» УТОГ, про які доповідав заступник голови ЦП УТОГ з економічних питань В.В. Шевчук.

газета Наше Життя