Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Працюємо по-новому не лише з учнями, а й з батьками


Напередодні Дня знань відбулася розмова з актуальних освітніх питань з директором Хмельницької загаль­ноосвітньої спеціальної школи № 33, кандидатом педагогічних наук Галиною Миколаївною ВОРОБЕЛЬ.


— Як відомо, зараз відбувається ключова рефор­ма Міністерства освіти та науки України під назвою «Нова українська школа» (НУШ). Наголошено, що її головна мета — створити школу, у якій буде приєм­но навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті. Галино Миколаївно, як Ви оцінюєте введення НУШ? Чи готова керована Вами школа до таких ново­введень?

— Я позитивно ставлюсь до введення НУШ, оскіль­ки її основні принципи в нашій школі вже давно існують. Завдання педагогів школи — використовувати нові мето­ди навчання, в основі яких діяльнісний, компетентісний, особисто-орієнтований та інтегрований підхід. Вчителі нашої школи вже давно усвідомили, що у центрі уваги по­винна бути дитина та її потреби. Тому головне завдання вчителя — створити атмосферу комфорту і в ігровій формі познайомити дитину зі своїм предметом. Ми запроваджу­ємо в школі те, що від нас вимагає життя, а саме: вчимо дітей сприймати погляди та думки інших людей, спілку­ватися, вчитися вести діалог. Учні повинні бути готові до життя і, коли виникають проблеми, знати, як їх вирішува­ти. В школі проводяться бінарні уроки, казкотерапія, го­дини спілкування, ранкові зустрічі. Ми запровадили нові форми роботи з батьками, а саме: замість батьківських зборів проводимо індивідуальні бесіди з батьками. За ба­жанням батьків класу можемо провести загальні збори класного колективу, але тема обирається батьками.

— Що Ви очікуєте від нового навчального року, сво­їх колег-педагогів, учнів?

— У новому навчальному році плануємо запровадити бінарні уроки з одночасним використанням у навчально­му процесі усного мовлення та української жестової мови, що дозволить педагогам застосувати нетрадиційний під­хід у проведенні уроків, а дітям, відповідно, надасть мож­ливість краще засвоїти навчальний матеріал.

— Ваш педагогічний колектив — унікальний. Це єдиний колектив в Україні, де працює така велика кількість педагогів з порушеннями слуху. Які вимоги Ви як керівник ставите перед ними ?

— На сьогодні в нашій школі працює 10 педагогів з по­рушеннями слуху. Я вимагаю від них, першою чергою, са­мостійно застосовувати на практиці здобуті знання, бути готовими до різних нестандартних ситуацій і приймати креативні рішення. Своїм прикладом нечуючі педагоги по­винні вчити дітей виявляти інтерес до світу, чітко вислов­люватись, мати здорові навички життя, адаптуватися до змін і вміти працювати в команді.

— У зв’язку з розповсюдженням інклюзивної освіти чи бачите Ви перспективи спеціальної освіти, спеці­альних шкіл?

— Так, безумовно, я за те, щоб школи з інклюзивною освітою гарантували дітям кінцевий результат (після за­кінчення школи діти повинні отримувати фундаментальні знання та навички, бути готовими до життя в соціумі), але цього, на сьогодні, на жаль, гарантувати ніхто не може.

Доводити, що спеціальна школа має перспективи на майбутнє я можу на прикладі нашої школи: у цьому ро­ці в нас було сім випускників, з яких п’ятеро вступили до вищих навчальних закладів освіти, отримавши на ЗНО з української мови — 158 балів, з історії — 140 балів, біоло­гії — 162 бали. Це і є кінцевий результат, який може гаран­тувати спеціальна школа.

— Дякуємо Вам, Галино Миколаївно, за змістовну розмову. Дозвольте привітати Вас, усіх Ваших ко­лег-освітян та учнів з Днем знань, з початком нового навчального року! Успішного втілення задумів у жит­тя, гарних успіхів у роботі й навчанні, талановитих пе­дагогів та учнів!
Інформація «НЖ»газета Наше Життя

Працюємо по-новому не лише з учнями, а й з батьками

2018-09-05
Професія - перекладач / Відео https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-09/medium/1536142875_1111.jpg

Напередодні Дня знань відбулася розмова з актуальних освітніх питань з директором Хмельницької загаль­ноосвітньої спеціальної школи № 33, кандидатом педагогічних наук Галиною Миколаївною ВОРОБЕЛЬ.

газета Наше Життя