Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Як живуть ветерани на Полтавській землі

За дорученням Всеукраїнської ради ве­теранів УТОГ нещодавно у Полтаві побува­ла член ВРВ УТОГ Л.П. Люлько з перевір­кою роботи обласної ради ветеранів. Вона надіслала до редакції інформацію про ре­зультати своєї поїздки.


«Хочу відразу відзначити, що робота з ветеранами на Полтавщині проводиться на належному рівні. Голова облорганізації Леонід Вікторович Усенко і бюро облради ветеранів на чолі зі Світланою Петрівною Лук’яновою приділяють їм належну увагу і надають необхідну допомогу.

В Полтавській облорганізації УТОГ зараз перебуває на обліку 1809 осіб з порушен­нями слуху, з них 487 осіб є ветеранами, зокрема нараховується 73 ветерани, які мають інвалідність І та ІІ групи.

С.П. Лук’янова

Щороку на засіданнях президії Полтав­ської облорганізації УТОГ розглядаються питання роботи обласної ради ветеранів. На кожен захід виділяється матеріальна допомога на закупку солодощів та призів. Голова облорганізації УТОГ Л.В. Усенко, голова Полтавської ТО Н.М. Фалько з го­ловою обласної ради ветеранів С.П. Лук’я­новою разом обговорюють і вирішують пи­тання щодо фінансування кожного заходу і нагородження кращих активістів.

На засіданні президії розглядаються питання надання матеріальної допомоги за підсумками року найбільш активним із членів обласної ради ветеранів БК УТОГ. Згідно з фінансовими можливостями облорганізація УТОГ буде і надалі надавати таку допомогу.

План роботи Полтавської обласної ради ветеранів за рік постійно обговорюється на загальних зборах обласної ради вете­ранів та затверджується на президії облорганізації.

Аналіз діяльності обласної ради ветера­нів УТОГ показав, що у Полтаві здійснюєть­ся активна робота з соціально-побутово­го та культурного обслуговування членів УТОГ похилого віку. Особлива увага приді­ляється вирішенню складних проблем, які важко вирішити без перекладача жестової мови, а також відвідуванню вдома самот­ніх непрацездатних людей та наданню їм відповідної допомоги.

Приємно відзначити, що ветерани Пол­тави мають можливість ділитися своїм життєвим досвідом з молодим поколін­ням під час зустрічей з учнями Полтавської спецшколи-інтернату для глухих дітей. Во­ни також допомагають вчителям у роботі з профорієнтації учнів, розповідаючи про можливості працевлаштування глухих, про свої успіхи і досягнення під час роботи на підприємствах УТОГ.

Проводиться у Полтавській обласній ра­ді ветеранів і робота з оздоровлення, для якої вишукуються кошти.

Стосовно забезпечення засобами сур­дотехніки слід зазначити, що станом на 01.09.2017 р. смартфони фірми «Медок» для писемного спілкування отримали 20% нечуючих ветеранів Полтави.

Приділяється увага і передплаті на газе­ту «Наше життя». Постійно передплачуєть­ся 20 примірників газети «Наше життя» для ветеранів.

Зокрема, Фонд соціального захисту ін­валідів надає кошти для безкоштовного оформлення передплати «НЖ» інвалідам І та II групи. З цією метою ТО УТОГ надають всі необхідні документи до ФСЗІ. Що стосуєть­ся інших ветеранів УТОГ, то більшість з них передплачують «Наше життя» за свої кошти.

У 2015 році за клопотанням голови Пол­тавської ТО УТОГ Н. Фалько депутат від По­дільського району м. Полтави В. Пишкін до­поміг оформити безкоштовно 7 примірни­ків газети «Наше життя» для малозабезпе­чених глухих ветеранів. У 2016 році, також за клопотанням голови ТО УТОГ, Управління праці та соціального захисту населення Ки­ївського району м. Полтави виділило кошти на 5 примірників «НЖ» для ветеранів УТОГ.

Коли оглядаєш приміщення ТО УТОГ, привертає увагу стенд з привітаннями іме­нинників та ювілярів. Є тут й інформація по дату проведення наступних зборів об­ласної ради ветеранів. Визначені години роботи голови ради ветеранів С.П. Лук’я­нової з пенсіонерами. Це двічі на місяць, у день зборів пенсіонерів, за годину до їх початку.

У фойє є також стенд з фотографіями про проведені заходи. До того ж, кожна ТО УТОГ має свій фотоальбом, у якому висвіт­люються всі заходи для ветеранів.

До речі, проводяться заходи з ушануван­ня ветеранів з урочистими привітаннями та концертними номерами за участі учас­ників художньої самодіяльності БК УТОГ. Після вшанування обов’язково є солодкий стіл та розважально-ігрова програма.

Зовсім недавно, 27 вересня, у Полта­ві відбувся святковий захід, присвячений 90-річчю Полтавської облорганізації УТОГ, на якому відзначили і ветеранів УТОГ по­дяками, грамотами, квітами та запрошен­нями на безкоштовну екскурсію. Ветерани взяли активну участь у концертних номе­рах святкового вечора.

Як і скрізь, у Полтаві люди похилого віку — найактивніші відвідувачі ОБК УТОГ. Тут працюють чотири клубних угрупування, в яких беруть участь і ветерани:

  • клубне угрупування «Ветеран» — до 100 осіб, відповідальна — Н.П. Палало,
  • клубне угрупування «Ваше здоров’я» — до 15 осіб, відповідальна — Н.П. Палало,
  • клубне угрупування «Чураївна» — до 40 осіб, відповідальна —С.П. Лук’янова,
  • клубне угрупування «Шашки-шахи» — до 20 осіб, відповідальний — Ю.А. Верещака.

Активізації роботи з самодіяльними ар­тистами сприяло проведення з 3 до 8 серпня цього року Всеукраїнського фес­тивалю художньої самодіяльної творчос­ті ветеранів. У ньому від Полтавщини взя­ли участь голова обласної ради ветеранів УТОГ С.П. Лук’янова та активісти — А.С. Старушко і В.П. Самойлик, які найкра­ще виступили на обласному відбірковому фестивалі художньої самодіяльної твор­чості ветеранів УТОГ у травні цього року.

Двічі на рік проводиться засідання об­ласної ради ветеранів УТОГ, а також двічі на місяць — збори пенсіонерів з клубного угрупування «Ветеран».

Згідно з планом роботи обласної ради ветеранів УТОГ щороку здійснюються пе­ревірки роботи районних рад ветеранів. Так, у 2015 році відвідали Миргородську ТО, а у 2016 році провели перевірку ради ветеранів у Кременчуцькій ТО УТОГ. Цю ро­боту виконала голова обласної ради вете­ранів С.П. Лук’янова. У ході таких переві­рок одночасно виправляються недоліки в роботі ветеранських організацій на місцях.

Стосовно роботи, яка проводиться у Кременчуцькій ТО УТОГ, є більш детальна інформація. Тут відбувся невеликий кон­церт для місцевих ветеранів, підготовле­ний учасниками колективу художньої са­модіяльності «Полтавські галушки» Пол­тавського БК УТОГ. Після концерту відбув­ся показ фільму про життя нечуючих.

Правління Кременчуцької ТО активно проводить подвірні обходи нечуючих чле­нів УТОГ, які потребують допомоги. Голова Кременчуцької ТО УТОГ Геннадій Микола­йович Сіренченко щороку надає матері­альну допомогу за рахунок спонсорських коштів від місцевої Ради. Згідно з планом роботи тут організовують та проводять за­ходи, присвячені річниці УТОГ, Міжнарод­ному дню глухих та Дню осіб з інвалідністю.

Всі ТО разом з активістами обласної ра­ди ветеранів УТОГ постійно проводять по­двірні обходи малозабезпечених пенсіо­нерів, піклуються про ветеранів, особливо про самотніх, сприяють у поліпшенні їхніх матеріальних та побутових умов.

Для роботи з ветеранами за 2015—2016 та 9 місяців 2017 року Полтавська облас­на організація УТОГ здійснила витрати на загальну суму понад 4 тис. грн. Крім того, щороку Полтавська міська влада виділяє по 600 грн усім особам з інвалідністю з ди­тинства до Міжнародного дня інвалідів.

У Кременчуці, Миргороді, Лубнах та Чу­товому виділяється фінансова підтримка особам з інвалідністю з дитинства за раху­нок районних рад.

Слід зазначити, що завдяки голові облор­ганізації УТОГ Л.В. Усенку та перекладачеві жестової мови облорганізації С.С. Баклиць­кій організовуються екскурсії для ветеранів:

  • у 2015 р. вони відвідали музей-запо­відник «Хутір Надії» у м. Кропивницький, смт Диканька, м. Миргород, Дібровський завод, м. Лубни (страусова ферма), Межи­гір’я біля м. Києва;
  • у 2016 р. відбулася поїздка до м. Вінни­ці, де полтавці відвідали обласну організа­цію УТОГ, провели екскурсію містом до Му­зею-садиби М.І. Пирогова, відвідали Музей авіації, Вороновицький палац, ставку Гітле­ра — Вервольф; цього ж року відвідали та­кож Полтавський музей імені Панаса Мир­ного; м. Канів, де завітали до музею та моги­ли Тараса Шевченка; м. Переяслав-Хмель­ницький, де побували в Музеї народного побуту просто неба; з’їздили і в Святогірськ;
  • у 2017 р. побували в смт Диканька; смт Опошня; м. Миргород та смт Гоголево — в Музеї ім. М.В. Гоголя;

Щороку до Міжнародного дня глухих у Полтаві проводяться для ветеранів весе­лі дозвілля, які дарують усім велике задо­волення. Так, цікаво пройшов відпочинок у міському дендропарку, де відбулися захопливі ігри й частування овочевим пловом.

Протягом року для ветеранів і пенсіо­нерів були проведені також заходи з наго­ди державних та релігійних свят. Вони ра­зом весело відзначали Новий рік, Різдвяну кутю, День Святого Миколая та інші.

За підсумками перевірки можна зробити висновки, що діяльність обласної ради ве­теранів УТОГ Полтавщини відповідає ста­тутним вимогам УТОГ та директивним до­кументам ЦП УТОГ. У дні перевірки роботи облради, бюро та голови Світлани Лук’я­нової від ветеранів області та полтавців скарг не було, але надійшли усні звернен­ня про недостатнє забезпечення безкош­товними смартфонами від Управління со­ціального захисту населення Полтавської області. Однак хочеться зазначити, що є недоліки в роботі з ветеранами, які прожи­вають в сільській місцевості, а їх всього на­раховується 189 осіб».

Л. ЛЮЛЬКО,
член Всеукраїнської ради ветеранів УТОГгазета Наше Життя

Як живуть ветерани на Полтавській землі

2017-11-01
УТОГ / Не старіють душою ветерани https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2016-11/medium/1479722256_na_mogili_t.jpg

За дорученням Всеукраїнської ради ве­теранів УТОГ нещодавно у Полтаві побува­ла член ВРВ УТОГ Л.П. Люлько з перевір­кою роботи обласної ради ветеранів. Вона надіслала до редакції інформацію про ре­зультати своєї поїздки.

газета Наше Життя