Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Коротко про Сумське ВП «Стиль» УТОГ

Сумське виробниче підприєм­ство «Стиль» УТОГ на сучасному етапі діяльності є одним із під­приємств швейної галузі, яке по­стійно прагне рухатися вперед, долаючи на своєму шляху всі пе­репони та негаразди. Звичайно, що це не так легко, як здається. Завантажити підприємство робо­тою, в установлений термін вико­нати доведені завдання, забезпе­чити високу якість пошиття про­дукції, своєчасно відвантажити готові вироби, без затримки ви­платити заробітну плату праців­никам, розрахуватись за всі види комунальних послуг, створити на­лежні санітарні та безпечні умо­ви для працівників, зберегти всю інфраструктуру підприємства — у забезпеченні цього великого об­сягу роботи заслуга всього тру­дового колективу.


У його керівному складі пра­цюють фахівці з великим стажем роботи в УТОГ, з високою відпо­відальністю за виконання своїх посадових обов’язків. Робітники трудового колективу фабрики до виконання поставлених завдань ставляться з розумінням. Люди усвідомлюють — якщо не буде роботи, то вони не отримають за­робітну плату і не буде за що за­безпечувати свої потреби.

Наше підприємство завжди ставить за мету рівнятись на кра­щих.

За 8 місяців 2017 року обся­ги виробництва склали 6272,1 тис. грн, середня заробітна плата працівника підприємства стано­вить 4120 грн. Доведені завдання з мінімальних щомісячних відра­хувань до бюджету УТОГ виконані повністю.

Працівники на всіх виробничих дільницях працюють самовідда­но.

Теперішній час в умовах рин­кових економічних відносин дик­тує свої умови і тому працювати всім доводиться наполегливо. А хороші результати в роботі завж­ди додають оптимізму та віри у вирішенні важливих завдань, які постають перед трудовим колек­тивом.

Інформація Сумського ВП «Стиль» УТОГ


газета Наше Життя

Коротко про Сумське ВП «Стиль» УТОГ

2017-10-23
УТОГ / На підприємствах УТОГ https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-10/medium/1508482058_izobrazheniya_001.jpg

Сумське виробниче підприєм­ство «Стиль» УТОГ на сучасному етапі діяльності є одним із під­приємств швейної галузі, яке по­стійно прагне рухатися вперед, долаючи на своєму шляху всі пе­репони та негаразди. Звичайно, що це не так легко, як здається. Завантажити підприємство робо­тою, в установлений термін вико­нати доведені завдання, забезпе­чити високу якість пошиття про­дукції, своєчасно відвантажити готові вироби, без затримки ви­платити заробітну плату праців­никам, розрахуватись за всі види комунальних послуг, створити на­лежні санітарні та безпечні умо­ви для працівників, зберегти всю інфраструктуру підприємства — у забезпеченні цього великого об­сягу роботи заслуга всього тру­дового колективу.

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ