Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Вони творять славетну історію закладу

За 60 років навчання студентів з порушеннями слуху більше тисячі молодших спеціалістів отримали диплом у Київському коледжі легкої промисловості. Ко­ледж пишається своїми випускниками і студентами з числа нечуючих — провід­ними спеціалістами, видатними спортсменами, художниками, журналістами, ке­рівниками підприємств.

Наші випускники у своїй більшості адап­товані до життєвого середовища та плід­но працюють за фахом. Це ціла плеяда ви­сококласних професіоналів, талановитих людей, які мають свідому громадянську позицію, працюють на теренах України та за її межами. Випускники Коледжу також є знаними фахівцями і в системі Українсько­го товариства глухих. Створення належ­них умов для забезпечення прав і можли­востей наших студентів для здобуття осві­ти з урахуванням індивідуальних потреб, здібностей та інтересів — одне з пріори­тетних завдань Київського коледжу лег ­кої промисловості. Свідчення тому — наші випускники, які є його особливою горді­стю. За час існування Коледжу з його стін вийшло багато особистостей, що стали справжніми професіоналами. Вони пра­цюють по всій території країни та за кор­доном: на виробництві, де виготовляють одяг та взуття, у навчальних закладах, на підприємствах та в організаціях УТОГ.

Відгуки роботодавців свідчать, що всі вони володіють фаховими знаннями, вміннями і навичками, загальною культу­рою, мають достатню підготовку для ви­рішення завдань професійної діяльності. Віримо, що багатьом з них саме наш на­вчальний заклад дав поштовх для успіш­ної кар’єри.

На нашу думку, саме рівень і місце пра­цевлаштування випускників, а також їхнє професійне зростання є основними кри­теріями авторитетності та ефективності роботи вищого навчального закладу. Ко­ледж дуже відповідально підходить до питання працевлаштування випускників і саме під час виробничої практики в ба­гатьох випадках вирішується це питан­ня.

За роки свого існування Коледж дав пу­тівку в життя тисячам фахівців. Ми розпо­вімо лише про деяких випускників та сту­дентів, якими по праву пишається Коледж.

Наші випускники говорять: «Ми дуже вдячні всім чудовим педагогам Коледжу за отримані знання, за їх нелегку працю, їх терпіння і віру в ».

За 60 років Київський коледж виховав і випустив у доросле професійне життя ба­гато відомих людей з числа нечуючих, яки­ми пишається заклад.

Один відомий випускник Коледжу ска­зав: «У житті важливо зустріти людину, яка стане для тебе першим вчителем, люди­ну, яка підштовхне тебе до того, чому по­тім ти присвятиш все своє життя. Кожен з нас, мабуть, зустрів таку людину в Коледжі!»




Інф. «НЖ»



газета Наше Життя

Вони творять славетну історію закладу

2018-10-18
УТОГ / Люди нашого Товариства https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-10/medium/1539670944_111.jpg

За 60 років навчання студентів з порушеннями слуху більше тисячі молодших спеціалістів отримали диплом у Київському коледжі легкої промисловості. Ко­ледж пишається своїми випускниками і студентами з числа нечуючих — провід­ними спеціалістами, видатними спортсменами, художниками, журналістами, ке­рівниками підприємств.

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ