Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Журі «Ерудиту» у захваті: «Які талановиті діти!»

  28/04/2018     1 742      Admin    


Так, цього року члени журі, до якого увійшли представники ЦП УТОГ, Міністер­ства освіти та науки, Інституту модерніза­ції освіти, Інституту спеціальної педагогі­ки, були у захваті від чудових творчих ро­біт учасників ХІІ Всеукраїнського конкурсу «Ерудит», який відбувся 13 квітня у Куль­турному центрі УТОГ.

Після короткої організаційної зустрічі 18 учасників — учні спеціальних загальноос­вітніх навчальних закладів (шкіл-інтерна­тів) для дітей глухих та зі зниженим слухом з усієї України, перейшли до залу для кон­курсних випробувань і об 11.30 розпочали виконання тестів.

Поки учні виконували завдання, педаго­ги, які супроводжували їх до Києва, теж не нудьгували: для них було запропоновано окрему програму з лекцією з історії нав­чання та виховання глухих (за матеріалами Музею історії УТОГ), переглядом відеома­теріалів торішнього конкурсу та відеоуроку жестової мови.
Однак повернемося до зали, де учні ви­конували конкурсні завдання з тестами з 8 предметів шкільної програми: україн­ської мови, української літератури, істо ­рії України, математики, географії, біоло­гії, фізики, хімії (по 3 завдання з кожного предмета). Ці питання нічим не відрізня­лися від завдань ЗНО, і це цілком зрозумі­ло: «Ерудит» є чудовим тренуванням перед складанням цих випробувань при вступі до вишу й тут все має бути серйозно.

Нагадаємо, що останнім часом відбули­ся значні зміни у порядку проходження ЗНО особами з порушеннями слуху: внаслідок двох років наполегливого доведення Україн­ським товариством глухих необхідності вне­сення змін до порядку проведення ЗНО ви­дано спільний наказ Міністерства освіти та науки і Міністерства охорони здоров’я Укра­їни № 1027/900 від 29.08.16 р. «Деякі питан­ня участі в зовнішньому незалежному оціню­ванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інва­лідність», який набув чинності з 24.01. 2017 р.

За цим наказом від участі у зовнішньо­му незалежному оцінюванні можуть бути звільнені, зокрема, нечуючі особи з таким діагнозом: «Двобічна глухота з вестибу­лярними розладами». При цьому, за ба­жанням, абітурієнт із зазначеним діагно­зом може проходити ЗНО.

Але, що показово, цей наказ не змен­шив популярності «Ерудиту» і не призвів до скорочення кількості його учасників. Учні спецшкіл прагнуть навчатися нарівні з чу­ючими ровесниками, а тим з них, хто має залишки слуху, саме «Ерудит» надає мож­ливість випробувати свої сили.

Одразу зазначимо, що переважна біль­шість учасників конкурсу склала тести по­середньо, рекордів ніхто не поставив і вершина у 170 максимальних балів зали­шилася нескореною: переможці «Ерудиту» набрали щонайбільше 90—95 балів.

А далі учасники перейшли до творчої частини конкурсного завдання — написання тво­ру (саме твору, а не переказу!) на тему: «Яку країну світу я хочу відвідати і чому». І хоча де­хто з членів оргкомітету при попередньому обговоренні змісту завдань конкурсу сумні­вався, що учням з порушеннями слуху під си­лу написати такі роздуми самостійно, учас­ники «Ерудиту» у своїй переважній більшості довели, що вміють гарно, грамотно й логічно викладати свої думки.

Поза всяким сумнівом, тема конкурс­ного твору зацікавила молодь, адже вона така актуальна у наш нинішній «безвізо­вий» час! Географія їхніх мрій досить ши­рока, а знання про омріяну країну вражали своєю детальністю: у творах згадувалися і пам’ятки архітектури, й природні особли­вості, і місцева кухня, і ще багато таких ці­кавих «родзинок», які свідчать, що таке за­хоплення для молоді — річ серйозна.

Особливо вразила членів журі надзви­чайною грамотністю, багатством словни­кового запасу, та й беззаперечним жур­налістським хистом розповідь про свою «країну мрій» — Корею, яка належить Юлії Вертепній з Теребовлянського навчаль­но-реабілітаційного центру, що на Терно­пільщині (недаремно дівчина була відзна­чена спеціальним призом журі). Її твір чи­тайте на 5 сторінці.

Хоча тема твору наче й не була пов’язана з Україною, патріотизм у багатьох роздумах юних конкурсантів аж «зашкалював»: мов­ляв, «в гостях добре, а вдома краще», «хочу побачити світ, але жити в Україні», «тут мої друзі, моя родина», «навіщо мені той закор­дон, я мрію про Карпати, Львів з його духмяною кавою і смачним шоколадом…», а в одному з творів у підсумку до роздумів про закордонні мандри так і написано: «Будьте патріотами, любіть Україну, пам’ятайте про тих, хто захищає її зі зброєю в руках!»

Що тут скажеш, приємно таке читати, чи не правда?

Завдяки тому, що на пропозицію одного з членів організаційного комітету конкур­су і члена журі М.В. Дмітрієвої було ущіль­нено час на виконання конкурсної програ­ми (учні писали тести й твір без перерви, як це практикувалося раніше), з’явилася можливість організації після обіду, о 14.00, для конкурсантів та педагогів, які їх супро­воджували, екскурсії містом і культурної програми. Адже люди приїхали до столиці України з найвіддаленіших куточків Украї­ни, дехто з них вперше побачив Київ і було б несправедливо позбавляти їх унікальної можливості побачити нашу древню пре­красну столицю. Отже, учасники конкурсу та вчителі за сприяння директора Культур­ного центру УТОГ В.М. Гончаренка та ієрея Свято-Миколаївського храму на Татарці УПЦ Київського патріархату отця Василя мали змогу побувати на екскурсії в істо­ричному та культурному центрі Києва — на Михайлівській площі, відвідати Свято-Ми­хайлівський Золотоверхий монастир, ог­лянути святкову виставку писанок на Со­фійській площі. Про цю чудову та змістов­ну прогулянку ліпше за все розкажуть світ­лини, які ви бачите на цій шпальті.

Культурний центр УТОГ надав і тран­спорт, і чудового гіда — Н.А. Ларіонову, і справжніх корифеїв перекладу жестовою мовою — Є.М. Зуєву та Н.А. Дмитрук.

Та й погода видалася як на замовлення — сонячна й тепла!

На завершення екскурсії учням були вручені подарунки від Української право­славної церкви — молитовники.

А журі на чолі з головою УТОГ І.І. Чепчи­ною тим часом мало змогу перевірити ро­боти учнів та за підсумками отриманих ни­ми балів визначило переможців.Після повернення конкурсантів з екскур­сії до Культурного центру УТОГ відбулася урочиста церемонія вручення дипломів і подарунків.

Від УТОГ переможцям «Ерудиту» 2018 року були вручені портативні зарядні при­строї, а від Київського коледжу легкої про­мисловості — футболки. Не залишилися без подарунків й інші учасники конкурсу: від УТОГ всі учні отримали флеш-накопи­чувачі; від Міносвіти — літературу. Пред­ставники Міністерства освіти України вру­чили також подяки представникам шкіл, які супроводжували своїх вихованців.

Крім урочистої церемонії нагородження, усім, хто був присутній цього дня на фіналі конкурсу «Ерудит», Культурний центр УТОГ запропонував цікаву культурну програму: перед оголошенням підсумків відбулася постановка «Подарунок для найслабкішо­го» у виконанні учнів Київської спецшко­ли-інтернату № 9 під керівництвом педаго­га цієї школи, Заслуженого артиста Украї­ни В.В. Стьопкіна, а після завершення це­ремонії нагородження — фрагмент виста­ви «Лісова феєрія» у виконанні артистів те­атру міміки та жесту «Райдуга» Культурного центру УТОГ. І юні артисти, і їхні досвідчені колеги подарували глядачам неповторні враження: одні — дитячою щирістю, без­посередністю, добрим гумором у розповіді про вічну сутичку добра і зла, а другі— ви­тонченим весняним романтизмом й особливим національним колоритом невмиру­щої «Лісової пісні» Л. Українки.

Щира подяка всім, хто долучився до ор­ганізації та проведення ХІІ Всеукраїнсько­го конкурсу «Ерудит» — цього справжнього свята знань для кращих учнів спецшкіл-ін­тернатів: членам оргкомітету та журі — ке­рівникам та спеціалістам Центрального правління УТОГ, Міністерства освіти та на­уки, Інституту модернізації освіти, Інститу­ту спеціальної педагогіки; В.М. Гончаренку і колективам Культурного центру УТОГ і ТД «Антія», які були хлібосольними господаря­ми; акторам театру міміки та жесту «Райду­га»; ієрею Свято-Миколаївського храму на Татарці УПЦ Київського патріархату отцю Василю; знавцеві старожитностей та пам’я­ток Києва Н.А. Ларіоновій; перекладачам жестової мови: Н.М. Кравцовій, Н.А. Дмитрук, Є.М. Зуєвій, Л.І. Холіній, Л.С. Шинка­ренко; директору Київського державного коледжу легкої промисловості Г.В. Щуцькій; керівникам та працівникам навчальних за­кладів, учні яких взяли участь у конкурсі.

Вітаємо переможців ХІІ Всеукраїнсько­го конкурсу «Ерудит» і бажаємо всім його учасникам подальших успіхів у житті й вибо­рі життєвого шляху, нових творчих надбань!


НАЙКРАЩІ РЕЗУЛЬТАТИ У ХІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ «ЕРУДИТ»

СЕРЕД ГЛУХИХ:
  • І місце — Іван ШАРКЕВИЧ, учень КЗ «Кисляцький навчально-виховний комплекс: спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І–ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад Гайсинського району Вінницької обласної ради»;
  • ІІ місце — Анастасія ІЛЬНИЦЬКА, учениця Київської спеціальної загальноосвітньої школи № 18;
  • ІІІ місце — Аліна ПРИЛІПКО, учениця КЗО «Дніпропетровський навчально-реабілітаційний центр № 10» Дніпропетровської обласної ради;

СЕРЕД СЛАБКОЧУЮЧИХ:
  • І місце — Олег РОМАНЕНКО, учень КЗ «Кисляцький навчально-виховний комплекс: спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І–ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад Гайсинського району Вінницької обласної ради»;
  • ІІ місце — Юлія ВЕРТЕПНА, учениця Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру, Тернопільська область;
  • ІІІ місце — Назар ХОМ’ЯК, учень Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І–III ступенів Тернопільської обласної ради.

Інф. «НЖ»
газета Наше Життя

Журі «Ерудиту» у захваті: «Які талановиті діти!»

2018-04-28
Конкурси / Відео https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-04/medium/1524662504_123123.jpg

Так, цього року члени журі, до якого увійшли представники ЦП УТОГ, Міністер­ства освіти та науки, Інституту модерніза­ції освіти, Інституту спеціальної педагогі­ки, були у захваті від чудових творчих ро­біт учасників ХІІ Всеукраїнського конкурсу «Ерудит», який відбувся 13 квітня у Куль­турному центрі УТОГ. Після короткої організаційної зустрічі 18 учасників — учні спеціальних загальноос­вітніх навчальних закладів (шкіл-інтерна­тів) для дітей глухих та зі зниженим слухом з усієї України, перейшли до залу для кон­курсних випробувань і об 11.30 розпочали виконання тестів.

газета Наше Життя