Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Новітні технології — це чудово!

Зараз на дворі століття інформацій­но-комп’ютерних технологій (ІКТ), тож лю­ди використовують комп’ютер у багатьох сферах діяльності.

Сучасний вчитель — той, хто володіє су­часними новітніми технологіями та вико­ристовує їх у своїй роботі.

Застосовуючи комп’ютер, вчитель не тільки полегшує собі підготовку до уроку та його проведення, а й доносить до дітей потрібний матеріал у більш цікавому та су­часному вигляді.

Нещодавно у нашій Одеській школі-ін­тернаті № 91 провели бездротовий інтер­нет, тож будь-який учитель зараз може про­водити уроки не лише за допомогою зазда­легідь підготовлених презентацій, відео чи інших видів робіт, але й використовувати при цьому Інтернет-мережу: онлайн-тран­сляції, конференції, відеоперегляд тощо.

Новий Державний стандарт початкової освіти передбачає введення в шкільний курс початкової школи предмета «Інфор­матика». Як вчитель-предметник та вчи­тель-практик, можу стверджувати — це просто чудово! Адже урок із застосуван­ням комп’ютерних технологій не тільки по­жвавлює навчальний процес, але й підви­щує мотивацію учнів до навчання.

Ця система роботи будується на сучас­них педагогічних технологіях, головна ме­та яких — зробити процес навчання твор­чим та цікавим.

Наведу приклади використання комп’юте­ра та Інтернет-мережі у навчальній роботі.

Під час проведення уроків з природо­знавства на тему «Північна та Південна Америка» діти не лише ознайомились з ци­ми материками на дошці та під час розпо­віді вчителя, а й побачили їх «з усіх боків» на глобусі та візуально на картах в інтер­неті. Я запропонувала дітям побути мандрівниками та запустила перегляд матери­ків за допомогою супутника. Кожна дити­на мала можливість по черзі детально пе­реглянути карту та будь-яке обране міс­це материка. Вивчивши звірів та рослин, які живуть та ростуть там, учні самостійно прописували їх назви у пошуковій системі браузера та візуально знайомилися з ни­ми. Діти були дуже задоволені від таких уроків і навіть просили дозволити їм само­стійно помандрувати іншими материками.

Під час уроків з предметно-практичного навчання (ППН), при вивченні теми «Орига­мі. Метелик» ми також працювали за допо­могою комп’ютера. Спочатку під час основної частини уроку ми обговорювали теми «Метелик» та «Оригамі». Потім ми всі разом дивилися відео про різноманітних метели­ків, складали заявку до роботи та писали, що нам потрібно для цього. Також цікавим на уроці було те, що ми за допомогою відео з YouTube складали метеликів з паперу техні­кою оригамі. Діти розглядали багато відео та обирали ті, які їм більше до вподоби. Потім ми всі разом писали звіт про роботу. Поза всяким сумнівом, такі уроки дуже ефективні.

Навіть фізкультхвилинки будуть більш цікавими та ефективними, якщо при цьо­му застосовувати комп’ютер. За його до­помогою можна підібрати короткі відео чи gif-анімації з різними звірятами, які вико­нують фізичні вправи. Дітям ці сюжети ду­же подобаються, вони залюбки відтворю­ють та повторюють рухи.

Найпростішою і найпоширенішою на сьогодні програмою, яка допомагає вчи­телю урізноманітнити урок, є прикладна програма Power Point. Як показує практи­ка, використовувати комп’ютерні презен­тації можна на уроках будь-якого типу. Го­ловне, щоб поданий матеріал був доступ­ний для дітей.

Практикою доведено, що використову­вати презентації доцільніше на уроках ма­тематики під час усного рахунку, матема­тичних диктантів, у роботі з геометричним матеріалом, у логічних вправах і задачах.

На уроках з теми «Я у світі» — під час на­вчально-розвивальних ігор, розгляду ма­люнків, фото, схем, ілюстрацій, ребусів.

На уроках образотворчого мистецтва та трудового навчання — під час розгляду картин, малюнків, схем, відео тощо.

Використання ІКТ сприяє підвищенню зацікавленості учнів до навчання, сприяє збільшенню обсягу інформації та поліп­шенню пізнавального розвитку дитини. Урок, що включає в себе слайди презента­ції або дані електронної енциклопедії, ви­кликає навіть у пасивних дітей особливий інтерес. Екран притягує увагу, якої ми ча­сом не можемо домогтися при фронталь­ній роботі з класом.

Але завжди потрібно пам’ятати, що урок повинен бути уроком, а використання ІКТ — тільки його частиною, на допомогу вчи­телю та з метою підвищення ефективності проведення уроків.

Використання ІКТ дає позитивний ре­зультат і надає дітям можливість бути су­часними та більш розвинутими, дарує їм нові емоції й радісні хвилини. Це особливо стосується діток, які не чують, адже вони повинні все бачити очима та візуально зна­йомитися зі всією інформацією.

Підготовка до уроків з використанням ІКТ вимагає більшого часу під час підго­товки, ніж звичайний урок, але це не мож­на назвати недоліком, бо такі уроки значно ефективніші звичайних.

Грамотне використання будь-яких за­собів ІКТ на уроках поліпшує розвиток особистості дитини: інтелекту, пам’яті, уваги тощо. Комп’ютер дає змогу вчителю працювати творчо, ініціативно, з більшою професійною майстерністю.

І. ХАРЧЕНКО,
вчитель інформатики та початкових класів
Одеської школи-інтернату № 91газета Наше Життя

Новітні технології — це чудово!

2018-01-28
Освіта / Шкільна сторінка https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-01/medium/1517123907_img_20171206_114546.jpg

Зараз на дворі століття інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ), тож люди використовують комп’ютер у багатьох сферах діяльності. Сучасний вчитель — той, хто володіє сучасними новітніми технологіями та використовує їх у своїй роботі.

газета Наше Життя