Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Тут не лише дають дітям знання

Жовківський навчально-реабілітаційний центр І–ІІІ ступенів «Злагода» не тільки дає дітям необхідні знан­ня, але й формує життєво важливі вміння. Звідси і нау­ково-методична проблема Центру: «Формування жит­тєвих компетентностей та комплексна реабілітація уч­нів на всіх етапах становлення особистості засобами інноваційних технологій та методик в умовах навчаль­но-реабілітаційного центру».

Відповідно до Закону України «Про реабілітацію ін­валідів в Україні» Центр належить до установ психо­лого-педагогічної реабілітації та здійснює комплекс­ну реабілітацію дітей з інвалідністю та дітей з особли­вими освітніми потребами відповідно до державних соціальних нормативів у сфері реабілітації.

Навчальний процес реабілітаційного спрямування здійснюється за програмами і методиками, розробленими в установленому порядку та проводиться за такими напрямками: предметно-практична діяль­ність, розвиток слухового і тактильного сприймання, формування звуковимови та розвиток мовлення, ло­горитміка, лікувальна фізкультура, ритміка, соціаль­но-побутова та комунікативна діяльність.

У корекційній роботі використовуються: слухомов­ні комп’ютерні тренажери з програмами «Видима мо­ва», «Живий звук», «Світ звуків»; звукопідсилюваль­ний комплекс; бездротова система у вільному зву­ковому полі; мультимедійний проектор; інтерактивна дошка; слухові апарати; віброфони.

Для занять ЛФК тут є: дошка Євмінова; велотрена­жер; м’ячі ортопедичні; еспандер; гантелі розбірні; масажне обладнання.

Центр працює з постійним (учні закладу) та змін­ним контингентом вихованців (на сьогоднішній день заклад надає соціально-реабілітаційні послуги ді­тям віком від трьох до шести років, які відвідують до­шкільні установи міста та району та учням ЗНЗ).

Оскільки у закладі навчаються діти з порушеннями слуху, мовлення та складними вадами розвитку, то надання корекційних послуг здійснюється згідно з ін­дивідуальною програмою реабілітації дитини з інва­лідністю та навчальних планів з даних нозологій.

У закладі створено психолого-педагогічний кон­сультативний пункт, що передбачає проведення кон­сультації для батьків дітей з інвалідністю (батьків­ський лекторій) та вчителів ЗНЗ (виступи на нарадах директорів шкіл, заступників директорів, колегіях, проведення у Центрі семінарів та тренінгів для вчи­телів інклюзивних класів та вчителів індивідуального навчання).Діяльність реабілітаційного відділення Центру спрямована на реабілітацію основної патології та су­путніх захворювань дитячого організму.

Психологічна реабілітація у Центрі передбачає ко­рекцію та розвиток психічних функцій, особистості в цілому, створення оптимальних умов для подальшого становлення кожної дитини як особистості в проце­сі засвоєння цінностей та пристосування до вимог та критеріїв суспільства. У цьому напрямку Центр роз­почав роботу з Інститутом обдарованої дитини АПН України з впровадження діагностично-проектуючого комплексу (ДПК) «Універсал онлайн», розробленого на основі інноваційних освітніх психолого-педагогіч­них технологій, що створені на засадах проектуван­ня особистісного розвитку учнів навчальних закладів. ДПК «Універсал онлайн» є інноваційною розробкою в галузі освіти.
Загалом, реабілітація в Центрі має комплексний ха­рактер і забезпечується психолого-педагогічними, відновлювальними, соціально-побутовими, реабілі­таційними та фізичними заходами на основі іннова­ційних методик навчання дітей з особливими потре­бами, що забезпечує соціальну адаптацію та інтегра­цію дітей у суспільство.

Процес навчання у центрі розглядається не як «пе­дагогічний» у вузькому розумінні, а як життєвий, жит­тєтворчий, коли особистість навчається творити са­му себе і власне життя, розуміти інших і відчувати взаємозалежність, вчитися пізнавати, працювати, жити разом. Все це і є наслідком комплексної соці­альної реабілітації вихованців закладу.

За публікаціями на сайті Жовківського
навчально- реабілітаційного центру І—ІІІ ступенів «Злагода»газета Наше Життя

Тут не лише дають дітям знання

2017-11-20
Освіта / Шкільна сторінка https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-11/medium/1510911226_image006.jpg

Жовківський навчально-реабілітаційний центр І–ІІІ ступенів «Злагода» не тільки дає дітям необхідні знан­ня, але й формує життєво важливі вміння. Звідси і нау­ково-методична проблема Центру: «Формування жит­тєвих компетентностей та комплексна реабілітація уч­нів на всіх етапах становлення особистості засобами інноваційних технологій та методик в умовах навчаль­но-реабілітаційного центру».

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ