Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Київський коледж легкої промисловості запрошує на день відкритих дверей і на навчання!

  25/02/2018     2 008      Admin    

60 років Державний вищий навчаль­ний заклад «Київський коледж легкої про­мисловості» готує висококваліфікованих спеціалістів з порушеннями слуху. За час існування Коледжу майже півтори тися­чі досвідчених фахівців для галузі легкої промисловості отримали диплом у нашо­му закладі — ціла плеяда висококласних професіоналів, талановитих людей, які ма­ють свідому громадську позицію. Коледж пишається своїми випускниками і студен­тами з числа нечуючих — спеціалістами та керівниками, видатними спортсменами, художниками, журналістами, архітектора­ми. Наші випускники чудово адаптовані до життєвого середовища, плідно працюють за фахом та у різних сферах.

Навчання у Коледжі — один з найкращих періодів життя! Коледж — це нові друзі, не­забутні зустрічі, цікаві заходи, пізнаваль­ні екскурсії, спортивні змагання, чуйні досвідчені педагоги і, головне, можливість от­римати хорошу спеціальність на все життя!У 2018 році Київський коледж легкої промисловості традиційно здійснює на ­бір студентів з порушеннями слуху за на­прямом підготовки «Технології легкої про­мисловості» за класичними та новими освітніми програмами для здобуття ос­вітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»:

  • «Конструювання швейних виробів»;
  • «Обслуговування швейного виробни­цтва»;
  • «Експертиза виробів зі шкіри»;
  • «Виготовлення виробів зі шкіри».

Робота з навчання і виховання студен­тів з порушеннями слуху є одним із пріо­ритетних напрямів діяльності Коледжу. Інклюзивна освіта в Коледжі передбачає навчання нечуючої молоді в колективі чу­ючих однолітків або навчання окремими групами.

Особам з порушеннями слуху забез­печено право на навчання жестовою мо­вою та на вивчення української жестової мови. У Коледжі працюють 6 кваліфіко­ваних перекладачів ЖМ, практичний пси­холог, а викладачі та адміністрація воло­діють базовими знаннями жестової мови та постійно вивчають і вдосконалюють її. З 2017 року у Коледжі запроваджені нові навчальні дисципліни: «Українська жесто­ва мова для студентів з порушеннями слу­ху» та «Українська жестова мова за про­фесійним спрямуванням». В рамках курсу «Культурологія» було запроваджено курс «Історія та культура глухих». Ознайомлен­ня студентів з історією та культурою глухих сприяє інтеграції, порозумінню між чую­чими та глухими студентами Коледжу, що відповідає загальному змісту інклюзивної освіти.

Теоретичні та практичні заняття, екс­курсії, культурні заходи супроводжуються перекладом українською жестовою мо­вою. Перекладачі жестової мови за суміс­ництвом здійснюють кураторство акаде­мічними групами, вони допомагають сту­дентам у вирішенні соціальних і побутових проблем, за необхідності супроводжують їх в різні організації.

Особливе місце у діяльності Коледжу за­ймає спорт високих досягнень — на спор­тивній ниві заклад зарекомендував себе ві­домим і визнаним, його вихованці здобули чимало винагород у спортивних змаганнях в Україні та за кордоном, а серед нечуючих сту­дентів чимало чемпіонів Дефлімпійських ігор.

Завдяки плідній співпраці з Українським товариством глухих наші студенти прохо­дять виробничу практику та мають можли­вість працевлаштування на провідних під­приємствах УТОГ м. Києва, Київської об­ласті та інших регіонів України, з достой­ним рівнем заробітної плати.

Також до послуг студентів Коледжу: гур­тожиток, спортивний комплекс, їдальня, авторські курси, психологічна підтримка, гуртки за інтересами, студентська рада, первинна організація УТОГ.

Переважна більшість нечуючих студен­тів Коледжу навчається на місцях держав­ного замовлення, отримує соціальні та академічні стипендії протягом всього тер­міну навчання. Наша молодь впевнено ди­виться вперед та не має приводу турбува­тися за своє професійне майбутнє.

Приєднуйтесь до дружної родини Коледжу!

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ ОХОЧИХ 03.03.2018 РОКУ
ОБ 11:00 НА ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ
БЛИЖЧОГО ЗНАЙОМСТВА З КОЛЕДЖЕМ!ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості»
газета Наше Життя

Київський коледж легкої промисловості запрошує на день відкритих дверей і на навчання!

2018-02-25
Освіта глухих / Відео https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-02/1519470258_kolledzh_4.jpg

60 років Державний вищий навчаль­ний заклад «Київський коледж легкої про­мисловості» готує висококваліфікованих спеціалістів з порушеннями слуху. За час існування Коледжу майже півтори тися­чі досвідчених фахівців для галузі легкої промисловості отримали диплом у нашо­му закладі — ціла плеяда висококласних професіоналів, талановитих людей, які ма­ють свідому громадську позицію. Коледж пишається своїми випускниками і студен­тами з числа нечуючих — спеціалістами та керівниками, видатними спортсменами, художниками, журналістами, архітектора­ми. Наші випускники чудово адаптовані до життєвого середовища, плідно працюють за фахом та у різних сферах.

газета Наше Життя