Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Ще раз про ІПР і смартфони

Згідно із Законом України «Про осно­ви соціальної захищеності інвалідів Укра­їни» соціальний захист осіб з інвалідністю є складовою діяльності держави щодо за­безпечення їхніх прав і можливостей на­рівні з іншими громадянами та полягає у наданні пенсії, державної допомоги, ком­пенсаційних та інших виплат, пільг, соці­альних послуг, здійсненні реабілітаційних заходів, встановленні опіки або забезпе­ченні стороннього догляду.

Порядок та умови визначення потреб особи у зв’язку з інвалідністю встановлю­ються на підставі висновку МСЕК та з вра­хуванням її здібностей до професійної та побутової діяльності. Види і обсяги необ­хідного соціального захисту особі з інва­лідністю надаються у вигляді індивідуаль­ної програми медичної, соціально-трудо­вої реабілітації та адаптації.

Індивідуальна програма реабілітації (ІПР) є обов’язковою для виконання дер­жавними органами, підприємствами, установами й організаціями.

Зокрема, за ІПР особи з інвалідністю зі слуху забезпечуються через Управлін­ня праці та соціального захисту населення (УПСЗН) слуховими апаратами (СА) і мо­більними телефонами (МТ). Ці засоби нада­ються безкоштовно один раз на п’ять років.

Хотів би висловити свою думку відносно повторного проходження комісії для отри­мання нової ІПР. Для цього необхідно про­йти комісію у медичних закладах з отриман­ням відповідних документів і передати їх до МСЕК. При первинному отриманні ІПР у ко­місії МСЕК надаються відповідні висновки відносно реабілітації особи з інвалідністю зі слуху, де зазначено і необхідність забезпе­чення її СА чи МТ, або обома цими засоба­ми. Важливим документом для цього є до­відка МСЕК із записом про те, що людина має інвалідність з дитинства зі слуху.

Виникає запитання: для чого при замі­ні СА чи МТ проходити всіх основних спе­ціалістів у медичному закладі та повторно здавати на комісію МСЕК документи? Яке відношення має проходження комісії до заміни СА і МТ?

У відповідних структурах УПСЗН є пер­винні документи про забезпечення особи з інвалідністю зі слуху СА і МТ. Чи не краще було б подавати одну заяву про заміну СА чи МТ на новий пристрій один раз на п’ять років? Адже нічого не змінилося, довідка залишилася незмінною і немає потреби у відвідуванні медичних закладів з перекла­дачами, витрачанні часу тощо. Інша спра­ва, якщо виникли зміни зі станом здоров’я і є необхідність у додаткових засобах реа­білітації.

У 2016 році на Чернігівському УВП УТОГ, де я працюю, розпочали компанію з подан­ня нової заяви для оновлення МТ для тих, у кого минув передбачений термін — п’ять і більше років. До речі, у 2013—2015 рр. не було відповідного фінансування із бюдже­ту і видача (заміна) МТ була заморожена.

До відповідних органів УПСЗН у Черніго­ві первинна організація УТОГ, яка діє на на­шому підприємстві, подала заяви про за­міну старих МТ. І зовсім скоро наші праців­ники почали отримувати смартфони фірми «MEDOC». Але згодом вони (та й не лише вони) виявили, що смартфони ці недобро­якісні й виникає дуже багато нарікань і за­питань, що з ними робити.

На сьогодні не всі особи з інвалідністю отримали нові смартфони за наданими списками УПСЗН і наразі невідомо, як бу­дуть надалі їх видавати і хто.

Стосовно забезпечення осіб з інвалідні­стю засобами реабілітації вважаю, що до цього питання треба підходити вкрай від­повідально, особливо у питанні належної якості СА та МТ.

Хотів би дізнатися думку читачів газети «Наше життя» з цієї проблеми.

Г. ЗАЙКОВСЬКИЙ,
голова первинної організації УТОГ Чернігівського УВП УТОГгазета Наше Життя

Ще раз про ІПР і смартфони

2017-11-12
На злобу дня / З редакційної пошти https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2017-11/1510383409_mobile-phones.jpg

Згідно із Законом України «Про осно­ви соціальної захищеності інвалідів Укра­їни» соціальний захист осіб з інвалідністю є складовою діяльності держави щодо за­безпечення їхніх прав і можливостей на­рівні з іншими громадянами та полягає у наданні пенсії, державної допомоги, ком­пенсаційних та інших виплат, пільг, соці­альних послуг, здійсненні реабілітаційних заходів, встановленні опіки або забезпе­ченні стороннього догляду.

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ