Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Виплата одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю

НОРМАТИВНА БАЗА

Закон України «Про державну соціаль­ну допомогу інвалідам з дитинства та ді­тям-інвалідам»;

Закон України «Про державну соціаль­ну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 256 «Деякі пи­тання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціаль­ного захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення»;

Наказ Міністерства соціальної політи­ки України від 31 серпня 2017 року № 1381 «Про затвердження форм документів для надання одноразової матеріальної допо­моги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю».


ХТО МАЄ ПРАВО НА ОДНОРАЗОВУ ГРОШОВУ ДОПОМОГУ

Особи з інвалідністю та діти з інвалідні­стю, які отримують пенсію та/або держав­ну соціальну допомогу, якщо розмір таких виплат у місяці, що передує місяцю звер­нення, не перевищує двох прожиткових мі­німумів для осіб, які втратили працездат­ність (суми прожиткового мінімуму на 2018 рік встановлені Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»).

Розмір пенсії та державної соціальної допомоги на місяць визначається з ураху­ванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пен­сії за особливі заслуги перед Україною, ін­дексації та інших доплат до пенсії.


ПІДСТАВА НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ ГРО­ШОВОЇ ДОПОМОГИ

Одноразова грошова допомога надаєть­ся у разі тривалої хвороби, смерті близь­ких родичів, стихійного лиха та інших особливих обставин особам з інвалідні­стю та дітям з інвалідністю, які отримують пенсію або державну соціальну допомогу.


КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ

Особам з інвалідністю та дітям з інвалід­ністю для отримання допомоги необхідно звернутися до регіонального або районно­го органу соціального захисту населення.

Рішення про надання або відмову в на­данні допомоги приймається комісією, утвореною у відповідному органі соціаль­ного захисту населення, та оформляється протоколом.


ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

Для отримання допомоги особи з інва­лідністю та діти з інвалідністю надають на­ступні документи:

особиста заява або заява одного з бать­ків, опікуна чи піклувальника (законного пред­ставника) (форма заяви про надання одно­разової матеріальної допомоги затвердже­на наказом Міністерства соціальної політики України від 31 серпня 2017 року № 1381 «Про затвердження форм документів для надання одноразової матеріальної допомоги непра­цюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю»);

копія паспорта та/або свідоцтва про народження дитини з інвалідністю (у разі потреби — копії паспорта законного пред­ставника та документа, що підтверджує його повноваження);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстрацій­ного номера облікової картки платника по­датків, офіційно повідомили про це відпо­відному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті);

копія висновку медико-соціальної екс­пертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей) про встановлення інвалідності.

Копії документів, поданих для отримання допомоги, засвідчуються посадовими особа­ми органу соціального захисту населення, до якого надійшла заява про надання допомоги.


РОЗМІРИ ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

Допомога надається один раз на рік у розмірі 50 відсотків встановленого законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на момент звернення).

Важливо: у разі припинення інвалідно­сті, смерті особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю, допомога не виплачується.

Органи місцевого самоврядування мо­жуть затверджувати власні програми та порядки для надання одноразової матері­альної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.


СПОСОБИ ВИПЛАТИ ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШО­ВОЇ ДОПОМОГИ

Допомога виплачується за видатковими касовими ордерами шляхом поштового пе­реказу або перерахування коштів на особи­сті банківські рахунки осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю.

Особам, які не мають законних пред­ставників і не можуть самостійно пересу­ватися у зв’язку з хворобою або фізичною вадою, допомога виплачується тільки за разовими дорученнями шляхом поштово­го переказу.
Київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
газета Наше Життя

Виплата одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю

2018-04-12
На злобу дня / Нове в законодавстві https://utog.org/uploads/posts/2016-11/1479377481_photo_2016-11-17_11-48-41.jpg

НОРМАТИВНА БАЗА • Закон України «Про державну соціаль­ну допомогу інвалідам з дитинства та ді­тям-інвалідам»; • Закон України «Про державну соціаль­ну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»;

газета Наше Життя