Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Порядок забезпечення осіб з інвалідністю зі слуху засобами реабілітації

НОРМАТИВНА БАЗА

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 року № 321 «Про затвер­дження Порядку забезпечення технічни­ми та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, переліку та­ких засобів»;

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12 лютого 2013 року № 109 «Про затвердження форм первинної облі­кової документації та звітності з питань за­безпечення інвалідів і дітей-інвалідів тех­нічними й іншими засобами та інструкцій щодо їх заповнення».


ЩО ВІДНОСИТЬСЯ ДО ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ?

мобільний телефон: для осіб з інвалід­ністю зі слуху та дітей з інвалідністю зі слу­ху віком від 7 років — для письмового спіл­кування, а для осіб старше 60 років — до­датково обладнані викликом «SOS».


ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ

Забезпечення інвалідів і дітей-інвалі­дів технічними засобами здійснюється на підставі висновку медико-соціальної екс­пертної комісії або лікувально-консульта­тивної комісії лікувально-профілактичних закладів, що підтверджують інвалідність зі слуху.


КУДИ ЗВЕРНУТИСЯ

Для взяття на облік особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю та інша особа, яка має право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабіліта­ції або її законний представник звертають­ся до органу соціального захисту населен­ня за фактичним місцем проживання/ перебування особи.


ПЕРЕЛІК ТА ЗРАЗКИ НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

Для взяття на облік особа з інвалідні­стю, дитина з інвалідністю та інша особа, яка має право на безоплатне забезпечен­ня технічними та іншими засобами реабі­літації або її законний представник подає наступні документи:

1. заяву встановленого зразка (форма затверджена наказом Міністерства охо­рони здоров’я України від 12 лютого 2013 року № 109 «Про затвердження форм пер­винної облікової документації та звітності з питань забезпечення інвалідів і дітей-ін­валідів технічними та іншими засобами та інструкцій щодо їх заповнення»);

2. паспорт або свідоцтво про народжен­ня (для осіб віком до 14 років);

3. висновок медико-соціальної експерт­ної комісії про встановлення інвалідності (для дітей з інвалідністю — висновок ліку­вально-консультативної комісії) у разі, ко­ли особа вперше звертається до органів соціального захисту населення або зміню­ється група і причина інвалідності;

4. довідка з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю та іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються);

5. освідчення про взяття на облік (для бездомних осіб);

6. копія документа, що засвідчує реє­страцію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, у якому зазна­чено реєстраційний номер облікової карт­ки платника податків (ідентифікаційний но­мер), або копія сторінки паспорта грома­дянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за се­рією та номером паспорта (для осіб, які че­рез релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера обліко­вої картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної подат­кової служби і мають відмітку у паспорті);

7. довідка про реєстрацію місця прожи­вання для дітей, у тому числі дітей з інвалід­ністю, віком до 16 років, та осіб, паспорти яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);

8. документи, що підтверджують особу та повноваження законного представника (за необхідності).

Для взяття на облік осіб з інвалідністю зі слуху з числа членів УТОГ до органу соціаль­ного захисту населення із зазначеними доку­ментами та копією членського квитка за ба­жанням особи з інвалідністю може звернути­ся керівник первинної організації Товариства, який повинен мати при собі документи, що підтверджують його особу та повноваження.

УВАГА! У разі зміни зареєстрова­ного місця проживання особа з ін­валідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законний пред­ставник звертаються із заявою про взяття на облік до органу соціально­го захисту населення за новим за­реєстрованим місцем проживання.

У разі зміни прізвища, імені та по батькові, відомостей про зареє­строване місце проживання особи з інвалідністю, дитини з інвалідні ­стю, іншої особи вони або їх закон­ні представники повідомляють про це органу соціального захисту насе­лення протягом 15 робочих днів.

Якщо в особи з інвалідністю, дитини з інва­лідністю, іншої особи, які переселилися з тимчасово окупованої території чи райо­нів проведення антитерористичної опе­рації, або їх законних представників відсут­ні документи, передбачені пунктом 16 цього Порядку, орган соціального захисту населен­ня перевіряє дані про особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу в банку да­них, а за відсутності їх у банку даних сприяє в отриманні зазначених документів за місцем фактичного проживання (перебування).


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ

Орган соціального захисту населення:

видає особі з інвалідністю, дитині з ін­валідністю, іншій особі роздруковане на­правлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації у разі, коли:

така особа вперше звернулася щодо забезпечення технічними та іншими засо­бами реабілітації;

така особа письмово звернулася що­до зміни підприємства, на якому йому бу­ло видано попередній технічний та інший засоби реабілітації;

формує електронне направлення у банку даних (у разі повторного за безпе­чення особи з інвалідністю, дитини з ін­валідністю, іншої особи технічними та ін­шими засобами реабілітації) з урахуван­ням строків їх експлуатації та медичних висновків за два місяці до закінчення за­значеного строку;

інформує осіб з інвалідністю, дітей з ін­валідністю, інших осіб та їх законних пред­ставників про підприємства, до яких вони можуть звернутися з питань забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

Підприємство у місячний строк з дня формування електронного направлення оформляє замовлення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації (пе­релік підприємств визначається Міністер­ством соціальної політики України http:// www.msp.gov.ua/news/10513.html ).

Технічні та інші засоби реабілітації, при­значені для безоплатного забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб за рахунок коштів державного бюджету, виготовляються, постачаються і ремонту­ються зазначеними підприємствами.


ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ

Особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю та іншу особу, яка має право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засоба­ми реабілітації знімають з обліку у разі:

  • відміни відповідних медичних показань для забезпечення технічним засобом та іншими засобами реабілітації;

  • зняття інвалідності;

  • виїзду на постійне місце проживання за кордон;

  • настання смерті.
Київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
газета Наше Життя

Порядок забезпечення осіб з інвалідністю зі слуху засобами реабілітації

2018-04-11
На злобу дня / Нове в законодавстві https://utog.org/uploads/posts/2016-11/1479377481_photo_2016-11-17_11-48-41.jpg

НОРМАТИВНА БАЗА - • Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ