Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Які органи держави вирішують соціальні питання людей з інвалідністю?

Державне управління в галузі забезпечення соціальної захищеності осіб з інвалідністю здійснюєть­ся центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики, Міністерством охорони здоров’я України та органами місцевого самовряду­вання. Представники республіканських громадських організацій інвалідів є членами колегій центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики та Міністерства охорони здоров’я України. Центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики спільно з іншими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями інвалідів здійснює розробку й коорди­націю довгострокових і короткострокових програм по реалізації державної політики щодо інвалідів та кон­тролює їх виконання. Фінансування заходів щодо со­ціальної захищеності дорослих та дітей з інвалідністю здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, зокрема Фонду соціального захисту інвалідів, місце­вих бюджетів, а також органами місцевого самовряду­вання за місцевими програмами соціального захисту окремих категорій населення за рахунок коштів місце­вих бюджетів.
(Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», статті 8—10).

Детальніше про вжиті терміни

«Особа з інвалідністю — особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, трав­мою (її наслідком) або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що призводить до обмеження нор­мальної життєдіяльності, викликає в особи потребу в соціальній допомозі і посиленому соціальному захисті, а також виконання з боку держави відповідних заходів для забез­печення її законодавчо визначених прав».

«Інвалідність — міра втрати здоров’я та обмеження жит­тєдіяльності, що перешкоджає або позбавляє конкрет­ну особу здатності чи можливості здійснювати діяльність у спосіб та в межах, що вважаються для особи нормальними залежно від вікових, статевих, соціальних і культурних фак­торів».
(Закон України «Про реабілітацію інвалідів України»).

«Інвалідність — це поняття, яке еволюціонує ... і є результатом взаємодії, яка відбувається між людьми з інва­лідністю та перешкодами у стосунках і середовищі, і яка за­важає їхній повноцінній і дієвій участі у житті суспільства на­рівні з іншими».
(Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю).

Конвенція — угода між країнами з будь-якого юридичного питання, і є обов’язковою для виконання всіма державами, які її ратифікували.

Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю 16 грудня 2009 року. Конвенція є документом прямої дії. Держави-учасниці визнають права осіб з інвалідністю нарівні з правами інших громадян.

Нове у визначенні терміну «особа з інвалідністю»

Ппрезидент України Петро Порошенко підписав За­кон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким із законодавства виключається термін «інвалід» і вводиться термін «особа з інвалідністю».

Про це повідомила 16 грудня 2018 року прес-служба глави держави.

Цей документ вносить зміни в 37 законів України, в поло­женнях яких слова «інвалід», «дитина-інвалід» і «інвалід вій­ни» замінено словами «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю» і «особа з інвалідністю внаслідок війни».

Таким чином, закон приводить норми чинного законо­давства у відповідність до положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

Крім того, вводячи в ужиток термін «особа з інвалідні­стю», акцент робиться перш за все на людину, а не на її ін­валідність.

До речі, стосовно глухих та слабкочуючих прийнятний термін — «особа з інвалідністю зі слуху».

Далі буде.

Інф.: НЖгазета Наше Життя

Які органи держави вирішують соціальні питання людей з інвалідністю?

2018-01-24
На злобу дня / Нове в законодавстві https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-01/medium/1516689431_yuridicheskiy.jpg

Державне управління в галузі забезпечення соціальної захищеності осіб з інвалідністю здійснюєть­ся центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики, Міністерством охорони здоров’я України та органами місцевого самовряду­вання.

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ