Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Про питання доступності та безоплатний проїзд у метрополітені

Центральне правління УТОГ звернулося до Міністерства інфраструктури Укра­їни з пропозиціями щодо створення сприятливих умов і врахування потреб осіб із порушеннями слуху під час перевезення пасажирів у КП «Київський метро­політен».


У цьому зверненні для забезпечення до­ступності метро для пасажирів з порушен­нями слуху пропонувалося наступне:

  • розміщення інформаційних табло в поїздах та/або на станціях метрополі­тену з біжучим рядком, які дублюють звукову інформацію, що оголошуєть­ся в поїздах та/або на станціях метро­політену;
  • збільшення кількості інформаційних матеріалів про рух транспорту з таким розрахунком, щоб пасажир з пору­шеннями слуху міг вільно бачити схе­ми та таблички з зупинками;
  • при проектуванні нових станцій метро передбачити розміщення назв зупи­нок на стінах платформ на рівні вікон вагонів метрополітену, які має бути видно через вікна вагону;
  • визначити порядок і спосіб екстрено­го зв’язку пасажирів з порушеннями слуху з черговим персоналом служб метрополітену та поліцією;
  • визначення способу сигналізування про прибуття потягу метрополітену (наприклад, за допомогою інформації на табло);
  • визначення порядку дій пасажирів з порушеннями слуху у випадку екст­рених ситуацій із загрозою життю та здоров’ю.

Нещодавно на адресу виконавчого апа­рату ЦП УТОГ надійшла відповідь за підпи­сом начальника Комунального підприєм­ства «Київський метрополітен» В.В. Бра­гінського наступного змісту:

«КП «Київський метрополітен» (далі — Підприємство), в межах вимог діючих нормативних документів та фінансових можливостей, постійно проводить робо­ту, спрямовану на створення сприятли­вих умов життєдіяльності та забезпечення вільного доступу осіб з обмеженими фізич­ними можливостями на станції метрополі­тену, зокрема й осіб з порушеннями слуху.

Так, на сьогодні більше 57% робочого парку вагонів обладнані в салонах моніто­рами відеоінформаційної системи, на яких в режимі реального часу транслюється пе­реміщення поїзда по станціях із зазначен­ням назви станції прибуття, часу руху до на­ступних станцій лінії. Власник відеоінфор­маційної системи — ТОВ «Транс-Медіа» за­ймається питанням щодо проведення мо­дернізації наявної системи та встановлення її на інших вагонах, де вона відсутня.

Встановлення інформаційних табло з бі­жучим рядком на станціях, які би дублюва­ли звукову інформацію, що оголошуєть­ся на цих станціях, реалізувати на базі ді­ючого обладнання системи гучномовного оповіщення технічно неможливо. Потрібна тільки повна реконструкція цих систем, які використовуються з дати введення в екс­плуатацію станцій.

Обладнання станцій такими інформацій­ними табло є вкрай дорогим та недоцільним заходом, оскільки потребує їх встановлення на станціях в усіх місцях можливого знахо­дження осіб з порушеннями слуху.

Вибіркове їх розміщення на станціях в місцях найбільшого скупчення пасажирів неможливо через заборону розміщення ін­формаційно-довідкових засобів і пристроїв у місцях слідування пасажирів на станціях, оскільки це може призвести до утворення травмонебезпечних місць на станціях за ра­хунок відволікання пасажирів на перегляд інформації, що доводиться через ці засоби.

На сьогодні для забезпечення вільно­го орієнтування у просторі метрополітену пасажира, зокрема й пасажира з порушен­нями слуху, на станціях розміщено достат­ню кількість інформаційних матеріалів (ін­формаційні покажчики напрямку руху поїз­дів та напрямку руху пасажирів, схеми лі­ній метрополітену, інформаційні таблички, стенди зі схемами ліній, картами районів, схемами станцій в аксонометрії, оголо­шення тощо).

Під час виникнення екстреної ситуації, яка загрожує життю чи здоров’ю пасажи­рів, відповідно до чинних нормативних до­кументів, проводиться евакуація пасажирів зі станції у напрямку, вказаному ввімкне­ними освітлюваними покажчиками шляхів евакуації, розміщеними на станціях.

Стосовно визначення способу сигналі­зування про прибуття поїзда інформуємо, що на центральних станціях метрополіте­ну («Хрещатик», «Театральна», «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого», «Політехнічний інститут», «Вокзальна») розміщені проектори системи динаміч­ного відеопроекціювання ТОВ «Транс-ін­вест», які інформують пасажирів про при­буття поїзда на станцію.

Питання щодо обладнання платформ станцій табло з інформацією про час при­буття очікуваного поїзда, відповідно до пропозицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київ­ської міської ради (Київської міської дер­жавної адміністрації), розглядалось постій­ною комісією Київради з питань транспор­ту, зв’язку та реклами 08.04.2016. За ре­зультатами розгляду вищевказаного питан­ня, комісія ухвалила відхилити електронну петицію № 715 «Про обладнання платформ станцій Київського метрополітену табло з інформацією про час прибуття очікуваного поїзда» у зв’язку з тим, що такий проект є досить затратний, але повернутися до роз­гляду питання щодо можливості обладнан­ня платформ станцій Київського метрополі­тену табло з інформацією про час прибуття очікуваного поїзда після поліпшення фінан­сового стану Підприємства.

Крім того, у 2018—2020 роках плануєть­ся, при виділенні фінансування, капіталь­ний ремонт 40 станцій метрополітену, вве­дених в експлуатацію до 2005 року, в ча­стині забезпечення вільного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (у 2018 році — 13 станцій, 2019 році — 13 станцій, 2020 році — 14 станцій). Відповідні пропозиції надані до проекту «Міської комплексної цільової програми «Київ без бар’єрів» на 2018–2021 роки» з визначенням обсягів та джерел фінансу­вання (міський бюджет).

Після затвердження зазначеної Програ­ми та виділення коштів з міського бюдже­ту, Підприємство забезпечить виконання запланованих заходів».

Комунальне підприємство «Київський ме­трополітен» надало також для ознайомлен­ня Перелік категорій громадян, які відповід­но до нормативно-правових актів України мають право на безоплатний проїзд в ме­трополітені на 2018 рік (далі — Перелік).

До Переліку внесені уточнення, виходя­чи з аналізу звернень осіб пільгових кате­горій, отриманих протягом 2017 року, та відповідно до норм Закону України від 21.03.1991 № 875-ХІІ «Про основи соці­альної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», згідно з якими реалізація права на безоплатний проїзд у міському па­сажирському транспорті для осіб з інва­лідністю І та II групи, дітей з інвалідністю та осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи) здійснюється на підставі по­свідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвід­чення, що підтверджує призначення соці­альної допомоги, довідки, для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Крім того, у цьому Переліку зазначе­но, що відповідно до рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 116/116 «про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016–2018 роки надано право безоп­латного проїзду в Київському метро­політені громадянам України, місце про­живання яких зареєстроване в м. Києві, та особам, взятим у м. Києві на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупова­ної території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, які не мають права на безоплатний проїзд у метрополітені згідно з законодавством України та належать до таких категорій:

  • пенсіонери, особи з інвалідністю ІІІ групи, учасники війни, члени сім’ї за­гиблого (померлого) ветерана війни, особи, які мають особливі заслуги пе­ред Батьківщиною, батьки багатодіт­ної сім’ї та деякі інші категорії грома­дян — на підставі «Картки киянина»;
  • учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів денної форми нав­чання — на підставі учнівського квит­ка.Інф. «НЖ»
газета Наше Життя

Про питання доступності та безоплатний проїзд у метрополітені

2018-04-23
На злобу дня / Актуальна тема https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-04/medium/1524366715_l97kusprzoe.jpg

Центральне правління УТОГ звернулося до Міністерства інфраструктури Укра­їни з пропозиціями щодо створення сприятливих умов і врахування потреб осіб із порушеннями слуху під час перевезення пасажирів у КП «Київський метро­політен».

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ