Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Маємо — не дбаємо, втративши — плачемо

  01/02/2018     1 527      Admin    

Саме таке загальновідоме українське прислів’я найвірніше показує ситуацію, яка склалася з передплатою на нашу газету…

ДЕСЯТЬ ДОВГООЧІКУВАНИХ…

На минулому тижні, з великими трудно­щами, подолавши інформаційний вакуум через аварійне припинення роботи мо­більного оператора «Водафон» на непід­контрольній території, надійшла звісточка від організації глухих з Луганська. Голова організації Н.М. Кобзарева з тривогою ці­кавилася, чи зможе редакція у цьому ро­ці й надалі передавати їм через надійних людей хоча б десять примірників газети «Наше життя». Десять — на всю терито­рію Луганщини, яка опинилася тепер як за кордоном. Ми від редакції запевнили, що будемо старатися відправляти нашу газе­ту на вказану луганчанами адресу на під­контрольній території, а вже звідти її пе­реправлятимуть до Луганська. Хотілося б луганчанам мати газету щотижня, але не виходить, бо часто через лінію розмежу­вання не наїздишся… Така ж ситуація й у Донецьку…

Коли ж довгоочікувана посилка надхо­дить, у Луганську і Донецьку газету переда­ють з рук у руки, вдивляючись у надрукова­ні на її шпальтах фото у пошуках знайомих і рідних, вчитуючись у замітки та повідом­лення і тихо заздрячи тим, кому в УТОГ про­понують і різну роботу, і спеціальне навчан­ня у школах, училищах і вишах, і послуги різних мобільних операторів майже безко­штовно, і цікаві культурно-масові заходи, і різноманітні конкурси, й усіляку допомогу.

А між тим нечуючі, які проживають на вільній території України, передплачува­ти газету не поспішають. Протягом усі­єї передплатної кампанії зі сторінок газе­ти й вустами працівників організацій УТОГ йде вмовляння членів нашого Товариства у Харкові, Дніпрі, Одесі, Луцьку, Львові, Полтаві та інших містах і містечках: офор­міть передплату на «НЖ», підтримайте єдину в Україні газету для глухих…

МАГІЧНА ЦИФРА ШІСТЬ

Хтось передплачує «Наше життя» без особливих умовлянь (хіба ж 90 грн на рік — такі великі гроші???), а хтось вважає за по­трібне висловити своє невдоволення: га­зета нецікава, нудна; багато статей укра­їнською мовою, яку не розуміємо; молодь читає газету на сайті тощо.

Навіть зважаючи на те, що чимало хто з глухих дійсно не розуміє української, бо у школі навчався російською мовою, а ще й читати не полюбляє взагалі, такі мірку­вання не є виправданням.

Адже підсумки передплати невтішні: на січень 2018 року тираж складає 3573 при­мірники «НЖ». Це на 378 примірників мен­ше, ніж у січні минулого року.

Щоправда, цифра передплати у січні не є остаточною: потім щомісяця протягом усього першого півріччя тираж зазвичай потроху збільшується за рахунок тих, хто передплатив газету пізніше. Так у липні ми­нулого року він досягнув позначки близь­ко 5 тисяч примірників. Сподіваємося, що і цього року так буде. Адже передплата на газету продовжується, її можна оформити у будь-якому поштовому відділенні й на мі­сяць, і на три місяці, і на десять також.

Для того, щоб проаналізувати стан пе­редплати у тій чи іншій обласній організації УТОГ, редакція вже багато років користу­ється простою арифметикою для визна­чення кількості потенційних читачів. Для цього береться кількість нечуючих членів УТОГ в області (за даними річного звіту, який складають обласні організації УТОГ) й ділиться на цифру 6. Чому саме шість? Тому що колись вивели цю формулу з роз­рахунку, що одну газету читають близько шести осіб: у родинах, гуртожитках, трудо­вих колективах нема потреби передплачу­вати кожному, досить однієї газети на всіх.

Отже, орієнтовна цифра тиражу, якщо поділити загальну кількість нечуючих чле­нів УТОГ на ту ж саму цифру 6, становить 7 тисяч примірників.

ЇХАТИ У КЛУБ, ЩОБ ПРОЧИТАТИ ГАЗЕТУ…

Але й ця «поміркована» кількість не перед­плачується. Навіть більше, під час планових перевірок стану справ у деяких організаціях та на підприємствах УТОГ виявляється, що там не вважають за потрібне не лише перед­плачувати офіційний орган організації, до якої вони належать, а й зробити підшивку га­зети за рік і хоча б час від часу переглядати її. А інколи трапляються випадки, які свідчать, що деякі працівники обласних організацій і підприємств УТОГ виявляють власну неком­петентність у багатьох справах через те, що не стежать за газетними публікаціями.

Так сталося під час преміювання пере­можців фотоконкурсу «Світ очима нечу­ючих», коли працівники однієї з обласних організацій УТОГ не знали, кому і за що по­трібно виплатити премію, яка надійшла від бухгалтерії виконавчого апарату ЦП УТОГ на рахунок обласної організації для від­значення переможців. На запитання, чому ж вони газету не читають, спеціаліст облорганізації відповіла, що у них в офісі га­зети немає, а їхати в клуб, який розташо­ваний в іншій частині міста, щоб прочитати газету, у неї немає часу… Невже така ситу­ація припустима?

Нехай це запитання залишиться на со­вісті працівників і керівників організацій УТОГ на місцях.

НАЙКРАЩИМИ Є ІВАНО-ФРАНКІВСЬК І ЖИТОМИР

Щоб проаналізувати, як справи з пе­редплатою у кожній з обласних організа­цій УТОГ, ми поділили заявлену обласни­ми організаціями УТОГ у річному звіті кіль­кість нечуючих членів УТОГ на 6 і отримали так звані «контрольні цифри» передплати по областях.

Ці цифри ми порівняли з інформацією, яку отримали від Державного підприєм­ства «Преса» за підсумками передплати нашої газети в областях України. Цей ана­ліз засвідчив, що лише в Івано-Франків­ській і Житомирській обласних орга­нізаціях УТОГ виконали й перевиконали ці «контрольні цифри». Наша персональ­на подяка за такі гарні показники не лише керівникам цих організацій — Марії Мак­симівні ПАШНИК та Валерію Станісла­вовичу ДЕМ’ЯНЧУКУ, а й кожному пра­цівнику, який доклав зусиль для того, щоб мати такий результат.

Інші обласні організації УТОГ «контрольні цифри» перевищити не змогли. А найтри­вожніша ситуація з передплатою на «НЖ» навіть не на підконтрольних Україні части­нах Луганської та Донецької областей (там відповідно передплачено 36 та 40 примір­ників), а у розташованій поряд Харківській області (з понад 3500 членів УТОГ газету передплатили лише 88 осіб) та в далекій від зони АТО Одеській області, де на всю область з 2700 членами УТОГ стали наши­ми передплатниками лише 59 осіб.

Не краща ситуація також у Дніпропетров­ській, Вінницькій, Запорізькій, Львівській, Чернівецькій, Миколаївській та інших об­ластях.

Маємо — не дбаємо…

Інф. «НЖ»газета Наше Життя

Маємо — не дбаємо, втративши — плачемо

2018-02-01
Актуальна тема / Відео https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-01/1517244953_03_2449_2018_01.jpg

Саме таке загальновідоме українське прислів’я найвірніше показує ситуацію, яка склалася з передплатою на нашу газету…

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ