Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Отримали дипломи магістрів та бакалавра


Миколаївські обласна та територіальна організації УТОГ, виконуючи вимоги Кон­венції про права осіб з інвалідністю, Кон­ституції України, законодавства про захист прав осіб з інвалідністю та вимоги Статуту Українського товариства глухих, здійснює роботу з організації навчання для осіб з по­рушеннями слуху, зокрема, з інклюзивного навчання нечуючих у навчальних закладах різних ступенів акредитації.

Для тих, хто прагне отримати вищу осві­ту, з 2003 року відкриті двері Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку люди­ни вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку люди­ни «Україна». Головними напрямами роботи Університету є розвиток інклюзивної та регі­ональної освіти. Упродовж усього періоду іс­нування інституту Миколаївська обласна ор­ганізація УТОГ та Миколаївська територіаль­на організація УТОГ цілеспрямовано і послі­довно здійснюють роботу з вирішення такої важливої загальнодержавної проблеми як відкритість та доступність вищої освіти для осіб з порушеннями слуху. Навчальний про­цес нечуючих студентів супроводжується ро­ботою перекладачів жестової мови.

На захисті дипломної роботи Ю. Павленко

Для забезпечення рівного доступу до ви­щої освіти в Університеті послідовно реалі­зується концепція створення вільного ос­вітньо-комунікаційного простору, в якому студенти з інвалідністю, зокрема, з пору­шеннями слуху та мовлення можуть навча­тися та спілкуватися зі своїми однолітками.

Завдяки цій цілеспрямованій роботі та тісній співпраці УТОГ та Університету за пе­ріод 2003—2018 років випускниками стали 39 нечуючих, які отримали дипломи за спе­ціальностями «Комерційна діяльність» та «Фізична реабілітація». Серед них — відомі спортсмени-дефлімпійці:

  • Володимир НАТАЛЬЧУК — багатора­зовий чемпіон світу з плавання;
  • Олександр ЧАЛЕНКО — багаторазо­вий чемпіон світу з футболу та Дефлімпій­ський чемпіон з футболу, майстер спорту України міжнародного класу, кращий фут­боліст Європи 2011 року, кращий нападник Європи 2011 року. Олександр має орден «За мужність» 3 та 2 ступенів;
  • Юлія ПАВЛЕНКО — миколаївська спортсменка з тхеквондо серед нечуючих, володарка чорного поясу 1 дан, кандидат в майстри спорту України, чемпіонка України, багаторазова учасниця та призер всеукраїн­ських та міжнародних змагань. Вона увійшла до складу Національної збірної України з тхеквондо серед спортсменів з порушення­ми слуху.

Навчається в Університеті також голо­ва первинної організації УТОГ Заводсько­го району м. Миколаєва Олександр ЗВІР­СЬКИЙ.

21 квітня 2018 року — знаменний для цих молодих членів УТОГ день! Спортсмени от­римали дипломи магістрів зі спеціальності «Фізична реабілітація», а Олександр Звір­ський — диплом бакалавра зі спеціальності «Менеджмент».

Миколаївські обласна та територіальна організації УТОГ тісно співпрацюють з адмі­ністрацією ММІРЛ ВНЗ ВМУРЛ «Україна» та його педагогічним колективом, які постій­но підтримують наших студентів, разом ра­діють їхнім спортивним успіхам, допомага­ють долати труднощі в навчанні.

В. Натальчук під час захисту дипломної роботи

Приділяється увага й підвищенню компе­тентності викладачів Університету в питан­нях інклюзивної освіти. Ця робота здійсню­ється шляхом проведення для них семіна­рів з тематики інклюзивного навчання, тре­нінгів, міждисциплінарних консиліумів, від­критих занять.

Сприяє обізнаності викладачів стосов­но талантів та можливостей нечуючих сту­дентів їхня участь у різноманітних заходах, присвячених Міжнародному дню осіб з інва­лідністю, новорічним святам, Дням відкри­тих дверей Університету. Такі заходи демон­струють професійне зростання студентів і надають можливість визначити подальші завдання з розвитку їх власної і командної діяльності.

Нечуючі студенти навчалися у супроводі перекладача жестової мови вищої категорії Миколаївської ТО УТОГ Т.І. Миснікової, яка знаходилася поруч з ними у навчанні і на за­хисті дипломних робіт. Це допомагало їм до­лати труднощі нелегкого студентського жит­тя і навчання в групах нарівні з чуючими од­нолітками. Тепер всі ці складнощі позаду, а в руках — омріяний диплом про вищу освіту!

Дипломовані спеціалісти разом з перекладачем Миколаївської ТО УТОГ Т.І. Мисніковою
та завідувачем кафедри фізичної реабілітації А.М. Мірян

Необхідно також підкреслити, що наші спортсмени мали можливість і успішно на­вчатися, і займатися спортом. Діюча систе­ма Миколаївського регіонального центру з фізичної культури та спорту інвалідів «Ін­васпорт» (керівник — Тетяна Костянтинівна Жуковська), де працють нечуючі тренери, серед яких Володимир Натальчук та Олек­сандр Чаленко — випускники ММІРЛ ВНЗ ВМУРЛ «Україна», дозволила їм долучити до занять спортом тільки дітей, підлітків та дорослих, але й самим досягти високих результатів у професійному спорті.

Таким чином, реалізується головна мета — адаптація та інтеграція в повноцінне жит­тя людей з інвалідністю. Які ще раз успішно доводять, що вислів «особи з обмеженими можливостями» — це не про них.
Інформація Миколаївської обласної організації УТОГ
газета Наше Життя

Отримали дипломи магістрів та бакалавра

2018-05-21
Молодіжна сторінка / Відео https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-05/medium/1526649970_3__diplomovani_specialisti_.jpg

Миколаївські обласна та територіальна організації УТОГ, виконуючи вимоги Кон­венції про права осіб з інвалідністю, Кон­ституції України, законодавства про захист прав осіб з інвалідністю та вимоги Статуту Українського товариства глухих, здійснює роботу з організації навчання для осіб з по­рушеннями слуху, зокрема, з інклюзивного навчання нечуючих у навчальних закладах різних ступенів акредитації.

газета Наше Життя